Sick AHS/AHM36 Absoluuttianturit

Joustava, älykäs, kompakti: enkooderi lukuisille käyttöalueille

Sick AHS/AHM36-ab­so­luut­tian­tu­rit aset­ta­vat uu­det kri­tee­rit me­kaa­ni­sel­le so­vit­ta­mi­sel­le, vies­tin­näl­le ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten kes­tä­vyy­del­le. Pyö­ri­vän uros­liit­ti­men tai joh­to­lii­tän­nän sekä eri­lais­ten asen­nus­rei­kien ja adap­te­ri­laip­po­jen an­sios­ta en­koo­de­rit so­pi­vat lä­hes jo­kai­seen so­vel­luk­seen. IO-Link‑, CANopen‑, SAE J1939- ja SSI-lii­tän­nät mah­dol­lis­ta­vat hel­pon in­tegroin­nin eri­lai­siin oh­jausym­pä­ris­töi­hin. En­koo­de­rei­den ko­koon­pa­noa voi­daan mu­kaut­taa yk­si­löl­li­ses­ti eri työ­ka­lu­jen avul­la. Kes­tä­vän ja luo­tet­ta­van, täy­sin mag­neet­ti­sen an­tu­ri­tek­nii­kan avul­la saa­vu­te­taan enin­tään 14 bi­tin (yk­si­kier­ros) ja tai enin­tään 26 bi­tin (mo­ni­kier­ros) re­so­luu­tio. Ruos­tu­ma­ton te­räs­ra­ken­ne ja ko­te­loin­ti­luok­ka IP69K te­ke­vät Inox-ver­siois­ta so­vel­tu­via myös käyt­töön an­ka­ris­sa ympäristöolosuhteissa.

Enkooderi ankariin ympäristöihin

Eri­tyi­sen an­ka­ris­sa ym­pä­ris­tö­olo­suh­teis­sa käy­tet­tä­viin so­vel­luk­siin so­pi­va rat­kai­su ovat ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä val­mis­te­tut AHS/AHM36 Inox ‑en­koo­de­rit. Ko­te­lo, laip­pa, ak­se­li ja mo­ment­ti­tu­ki on val­mis­tet­tu ko­ko­naan ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä (1.4305). Ko­te­loin­ti­luok­ka IP69K huo­leh­tii yli­mää­räi­ses­tä is­kusuo­jas­ta, joka suo­jaa en­koo­de­riin asen­net­tua ak­se­li­tii­vis­tet­tä pai­ne­pe­su­rin vesisuihkulta.

IO-Linkin edut

IO-Link-lii­tän­tä mah­dol­lis­taa edul­li­sen AHS/AHM36-mal­lin edul­li­sen ja hel­pon in­tegroin­nin Et­her­net- ja kent­tä­väy­lä­verk­koi­hin. Diag­noo­si­tie­to­jen val­mis­te­lu ja tal­len­nus, kon­fi­gu­roi­ta­vat tulo- ja läh­tö­nas­tat ja in­tegroi­dut Smart Task ‑toi­min­not tar­joa­vat käyt­tä­jäl­le run­saas­ti käyttöetuja.

Yh­del­lä silmäyksellä

  • 36 mm:n ab­so­luut­tian­tu­ri, jos­sa enin­tään 26 bit­tiä (yk­si­kier­ros: 14 bit­tiä, mo­ni­kier­ros: 12 bittiä)
  • Ki­ris­tys-/ser­vo­laip­pa, putkiakseli
  • Pyö­ri­vä uros­lii­tin tai johtoliitäntä
  • IO-Link‑, CANopen‑, SAE J1939‑, SSI-lii­tän­tä kon­fi­gu­roi­ta­val­la parametroinnilla
  • Diag­noo­si­toi­min­not
  • Ruos­tu­ma­ton te­räs­mal­li (Inox-ver­siot)
  • Ko­te­loin­ti­luok­ka IP67- ja IP69K-luok­kiin asti

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Vesa Kivelä