Hormel ‑palvelut

Saat meil­tä kom­po­nent­tien li­säk­si myös asiantuntijapalvelun.

Tar­joam­me käyt­töö­si ko­ke­muk­sem­me au­to­ma­tii­kan on­gel­mien rat­kai­se­mi­ses­ta. Ro­bo­tii­kan ja au­to­maa­tion ke­hi­tys, ko­neop­pi­mi­sen hyö­dyn­tä­mi­nen ja te­ko­ä­ly­so­vel­luk­set muok­kaa­vat teol­li­suut­ta täl­lä het­kel­lä en­nen­nä­ke­mät­tö­män no­peas­ti. Me au­tam­me yri­tys­tä­si py­sy­mään ke­hi­tyk­ses­sä ajan tasalla.

Usein asiak­kai­dem­me on­gel­mat liit­ty­vät van­haan tek­niik­kaan, kom­po­nent­tien tun­nis­ta­mi­seen, huol­ta­mi­seen ja kor­vaa­mi­seen tai ko­ko­nais­ten jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­seen. Asiak­kaa­nam­me hyö­dyn­nät aina vii­mei­sin­tä tek­no­lo­gi­aa ja sen mu­ka­naan tuo­mia mahdollisuuksia.

Myynti- ja hankintapalvelu

Vä­li­täm­me maa­il­man joh­ta­vien val­mis­ta­jien kom­po­nent­te­ja au­to­ma­tii­kan, ro­bo­tii­kan ja säh­kö­tek­nii­kan alal­le. Tar­vit­taes­sa toi­mi­tam­me myös ko­ko­nai­sia järjestelmiä.

Neuvonta- ja selvityspalvelu

Au­tam­me on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa. Asian­tun­ti­jam­me pi­tä­vät yri­tyk­se­si ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä. Jos et ole jos­tain ai­van var­ma, soi­ta ja anna mei­dän sel­vit­tää ja sääs­tää kal­lis­ta aikaasi.

Asennus‑, huolto- ja koulutuspalvelu

Pi­däm­me jär­jes­tel­mä­si ja hen­ki­lös­tö­si ajan tasalla.

Pi­däm­me asiak­kai­dem­me pyö­rät pyö­ri­mäs­sä. Kai­ken au­to­maa­tion ja säh­kö­tek­nii­kan alal­ta tar­vit­se­ma­si saat Hor­me­lil­ta. Var­mas­ti, edul­li­ses­ti ja asian­tun­te­vas­ti toimitettuna.

Soi­ta tai lä­he­tä meil­le yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö “YHTEYSTIEDOT” ‑si­vul­lam­me.