Ajankohtaista

Ajankohtaista

Omronin TM sarjan yhteistoimintarobotit

Om­ro­nin TM sar­jan yh­teis­toi­min­ta­ro­bo­tit tar­joa­vat ai­nut­laa­tui­sen rat­kai­sun esi­mer­kik­si ko­koon­pa­noon, poi­mi ja ase­ta (pick&place) so­vel­lu­tuk­siin sekä osien tar­kas­tuk­siin. ”Mo­­bii­­li- yh­teen­so­pi­va” mal­li in­tegroi­tuu sau­mat­to­mas­ti Om­ro­nin LD sar­jan it­se­näi­sen mo­bii­li­ro­bo­tin kans­sa. Tämä an­taa käyt­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den au­to­ma­ti­soi­da mo­ni­mut­kai­sem­pia toi­min­to­ja sekä yh­dis­tää pro­ses­se­ja it­se­näis­ten mo­bii­li­ro­bot­tien kans­sa. In­tegroi­tu ko­ne­nä­kö, vuo­kaa­vioon pe­rus­tu­va in­tui­tii­vi­nen oh­jel­moin­ti sekä käy­tön tur­val­li­suus te­ke­vät Om­ro­nin TM sar­jan yh­teis­käyt­tö­ro­bo­teis­ta… Lue ar­tik­ke­li »

mbSECBOX PLC-varmennus

mb­SEC­BOX — ke­hi­tet­ty Sie­mens S7-300/400 sar­jo­jen oh­jel­moi­ta­vil­le lo­gii­koil­le. Help­po tapa var­men­taa esi­mer­kik­si re­sep­ti­tie­dot sekä ha­vai­ta oh­jel­mas­sa ta­pah­tu­neet muu­tok­set. mb­SEC­BOX voi­daan liit­tää sekä Et­­her­­net- että MPI / ProfibusDP–väyliin. No­pea ja help­po käyt­töön­ot­to. mb­SEC­BOXil­la voi­daan esi­mer­kik­si: Teh­dä au­to­maat­ti­nen var­muus­ko­pio lo­gii­kan oh­jel­mas­ta, myös dy­naa­mi­set tie­dot, ku­ten re­sep­tit ja ase­tusar­vot Ha­vai­ta muu­tok­set eri oh­jel­mayk­si­köis­sä: OB, FC, FB, SFC, SFB,… Lue ar­tik­ke­li »

BlacklineSafety langaton kaasuhälytintekniikka 24/7 — 2–5 kaasun hälytin

Blackli­ne Sa­fe­ty ei ole pelk­kä hen­ki­lö­koh­tai­nen kaa­su­hä­ly­tin. Se on ai­noa lai­te maa­il­mas­sa, jos­sa on myös me­lui­siin olo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu kai­u­tin­pu­he­lin. Hä­lyt­ti­mes­sä on pu­­he­­lu- ja teks­ti­vies­ti­toi­min­to. Työn­te­ki­jän liik­ku­mis­ta voi­daan seu­ra­ta re­aa­liai­kai­ses­ti 24/7 Googlen kart­ta­toi­min­nol­la esim. val­vo­mos­ta kä­sin. Tek­no­lo­gia tark­kai­lee au­to­maat­ti­ses­ti työn­te­ki­jää ja kut­suu apua sil­loin, kun työn­te­ki­jä ei voi sitä itse teh­dä, esim. kaa­tuu tai al­tis­tuu kaa­sul­le… Lue ar­tik­ke­li »