Ajankohtaista

Ajankohtaista

3D-anturi jaettujen säiliöiden tilavuusvalvontaan

Toi­mii li­kaan­tu­mi­ses­ta, vä­ris­tä ja pin­noit­tees­ta riip­pu­mat­ta, vä­hen­tää jä­tet­tä ja sei­sak­kiai­ko­ja. Help­po pa­ra­met­roi­da Vä­hem­män jä­tet­tä ja sei­­son­­ta-ai­­ko­­ja Tun­tee­ton lial­le, vä­ril­le ja pin­noit­teel­le Eri­lais­ten muo­to­jen, jouk­ko­jen ja for­maat­tien in­tui­tii­vi­nen ope­tus ja va­lin­ta Help­po as­ke­lit­tain ete­ne­vä pa­ra­met­roin­ti Ti­lat “tyh­jä” ja “yli­täyt­tö” voi­daan tun­nis­taa erik­seen Ul­koi­ses­ta va­lais­tuk­ses­ta riip­pu­ma­ton laa­dun­val­von­ta 3D-ti­­la­­vuus­­val­­von­­nan edut Lai­tet­ta voi­daan käyt­tää val­vo­maan as­tioi­den ho­mo­gee­nis­ta täyt­töä vis­koo­si­sil­la… Lue ar­tik­ke­li »

One Stop Shop – Honeywell tuotteet

Ho­neywell on yksi suu­rim­mis­ta teol­­li­­suus- ja ra­ken­nusau­to­maa­tio­lait­tei­den val­mis­ta­jis­ta maa­il­mas­sa. Hor­mel Oy on teh­nyt tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Ho­neywel­lin kans­sa yli 30 vuot­ta. Toi­mi­tus­oh­jel­maam­me kuu­lu­vat mm. Ho­neywell an­tu­rit, kyt­ki­met, kent­tä­lait­teet ja ra­ken­nusau­to­maa­tion kom­po­nen­tit ku­ten esim. vent­tii­lit, asen­noit­ti­met, sää­ti­met jne. Ra­ken­nat­pa uut­ta tai kor­jaat van­haa – Ho­neywell au­to­maa­tio­tuot­teet löy­dät Hor­me­lis­ta. Yh­den py­säh­dyk­sen tak­tii­kal­la! Kysy li­sä­tie­to­ja myy­nis­täm­me!

Omronin uusi CP2E logiikkasarja

Uu­det CP2E sar­jan lo­gii­kat on suun­ni­tel­tu tu­ke­maan tie­don­ke­ruu­ta ja ko­nei­den vä­lis­tä tie­don­siir­toa. Laa­jen­net­tu toi­­min­­ta­­läm­­pö­­ti­­la-alue li­sää luo­tet­ta­vuut­ta eri­kois­so­vel­lu­tuk­sis­sa. CP2E-sar­­jan ”all-in-one”-ohjain in­tegroi ko­neoh­jauk­seen tar­vit­ta­vat I/O‑portit, tie­don­siir­ron ja liik­kee­noh­jauk­sen sekä tar­jo­aa edis­ty­neet IoT-yh­­tey­­det pie­nil­le ko­neil­le. CP2E-sar­­ja mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan ta­van IoT:n käyt­töö­no­tol­le. Se ke­rää ko­neen suo­ri­tus­ky­kyä kos­ke­via tie­to­ja ja ja­kaa ha­lu­tut tie­dot isän­tä­ver­kon kans­sa. Val­miit toi­min­to­loh­kot no­peut­ta­vat ja pa­ran­ta­vat… Lue ar­tik­ke­li »