Ajankohtaista

Ajankohtaista

IFM PMD profiler — Tarkka hahmontunnistus laadunvarmistussovellutuksiin

Tark­ka koh­teen skan­naus laa­dun­val­von­ta­so­vel­lu­tuk­siin Ko­­koon­­pa­­no- ja kä­sit­te­ly­so­vel­lu­tuk­sis­sa PMD pro­fi­ler ei vain var­mis­ta koh­teen pai­kal­lao­loa. Se myös tar­kis­taa, että käy­tet­ty kom­po­net­ti on oi­kea ja että se on asen­net­tu kun­nol­la. Tar­vi­taan ai­noas­taan yksi pai­ni­ke ver­taa­maan koh­teen muo­toa ja pro­fi­le­ril­le ope­tet­tua ta­voi­te­muo­toa toi­siin­sa. Op­toe­lekt­ro­ni­nen lin­jas­kan­ne­ri tun­nis­taa pie­net­kin erot lä­hes ident­tis­ten kom­po­nent­tien vä­lil­lä. Kos­ka etäi­syys ei ole olen­nai­nen, PMDLue ar­tik­ke­li »

Omronin uudet E3AS ‑F kohteesta heijastavat valokennot

Om­ron on jul­kais­sut uu­den E3AS‑F va­lo­kenn­osar­jan. Tuo­te­sar­ja pe­rus­tuu TOF(Time of Flight) tek­niik­kaan. Laa­ja kyt­ken­täe­täi­syys 50–1500 mm Time of flight (TOF) tek­nii­kan an­sios­ta koh­teen var­ma tun­nis­tus ma­te­ri­aa­lis­ta ja vä­ris­tä riip­pu­mat­ta. Kom­pak­ti ko­te­lo: me­tal­li­se­na (SUS316L) tai muo­vi­se­na (PES) Yh­del­lä pai­nik­keel­la help­po ja joh­don­mu­kai­nen tun­nis­tuk­sen ope­tus Lins­sis­sä li­kaa es­tä­va pin­noi­te (ve­si­pi­sa­rat, öljy, pöly ja huur­tu­mi­sen esto) Ko­te­los­sa ja… Lue ar­tik­ke­li »

Hormel Oy on nyt Honeywell Process Solutions Channel Partner

Ho­neywell on yksi suu­rim­mis­ta pro­ses­si­teol­li­suu­den lai­­te- ja jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jis­ta maa­il­mas­sa. Ho­neywell Process So­lu­tions ja ja Hor­mel Oy ovat so­pi­neet Process Mea­su­re­ment & Cont­rol tuot­tei­den ja­ke­lus­ta Suo­mes­sa. Hor­mel Oy on nyt vi­ral­li­nen HPS Chan­nel Part­ner Suo­mes­sa. Li­sä­tie­to­ja HPS tuot­teis­ta