HORMEL OY- automaation asiantuntija palveluksessanne

Hor­mel Oy on pal­vel­lut suo­ma­lai­sia teol­li­suus­yri­tyk­siä jo yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta. Ko­ke­mus tuo mu­ka­naan pal­ve­luo­saa­mis­ta ja kor­vaa­ma­ton­ta käy­tän­nön tie­toa. Yh­teis­työs­sä kans­sam­me var­mis­tat, että yri­tyk­se­si hyö­dyn­tää ajan­koh­tais­ta tek­niik­kaa ja alan par­hai­ta so­vel­luk­sia. Olem­me tu­ke­na­si pait­si han­kin­nois­sa ja on­gel­ma­ti­lan­teis­sa, myös toi­min­na­noh­jauk­ses­sa sekä tar­vit­taes­sa jo toi­min­nan suunnitteluvaiheessa.

Kou­lu­tam­me hen­ki­lös­töäm­me ja ke­hi­täm­me tuo­te­va­li­koi­maam­me jat­ku­vas­ti pys­tyäk­sem­me pal­ve­le­maan yri­tys­tä­si paremmin.

Vuo­den 2020 alus­ta olem­me vi­ral­li­nen Ho­neywell Process So­lu­tions-kump­pa­ni (Lue li­sää Ho­neywel­lin si­vul­ta). Li­säk­si tar­joam­me myös Ho­neywell One Stop Shop-pal­ve­lun, eli saat meil­tä muut­kin Ho­neywell-tuot­teet yh­den oven takaa.

Ota yh­teyt­tä! Sel­vi­te­tään yh­des­sä, mi­ten voi­sim­me yh­teis­työs­sä pa­ran­taa toimintaasi.

Hormel - Tilaa uutiskirje