Älykkäät mobiilirobotit

Tuotannon ja logistiikan uusi aika

OMRONin älykkäät mobiilirobotit

OM­RO­Nin älyk­käät mo­bii­li­ro­bo­tit kul­jet­ta­vat tur­val­li­ses­ti ja te­hok­kaas­ti mo­nen­lai­sia hyö­ty­kuor­mia – ke­vyis­tä 60 kg:n kuor­mis­ta al­kaen aina 1 500 kg:n kuor­miin asti. Ne voi­vat par­haim­mil­laan kor­va­ta jopa ko­ko­nai­sen haarukkatrukin!

OM­RO­Nin mo­bii­li­ro­bo­tit on suun­ni­tel­tu li­sää­mään val­mis­tus­toi­min­nan ja va­ras­to­lo­gis­tii­kan tuot­ta­vuut­ta mer­kit­tä­väs­ti. Ne pa­ran­ta­vat te­hok­kuut­ta, pois­ta­vat vir­hei­tä, pa­ran­ta­vat ma­te­ri­aa­lien jäl­ji­tet­tä­vyyt­tä ja an­ta­vat työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä teh­tä­viin, jot­ka edel­lyt­tä­vät ih­mi­sen erityisosaamista.

Ta­val­li­sis­ta vi­hi­vau­nuis­ta poi­ke­ten mo­bii­li­ro­bo­tit pys­ty­vät kul­ke­maan it­se­näi­ses­ti ta­val­li­sis­sa lai­to­sym­pä­ris­töis­sä, ja näin ei ai­heu­du yli­mää­räi­siä asen­nus­ku­lu­ja. Älyk­käi­tä mo­bii­li­ro­bot­te­ja voi­daan ot­taa no­peas­ti käyt­töön eril­li­sis­sä va­ras­to­so­vel­luk­sis­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti ne voi­daan in­tegroi­da ko­ko­nai­seen au­to­maa­tio­kon­sep­tiin, jos­sa yh­dis­ty­vät liik­kee­noh­jaus, tur­val­li­suus, ko­ne­nä­kö, oh­jaus ja ro­bo­tiik­ka, jol­loin saa­daan ai­kaan kokonaisratkaisu.

  • Jous­ta­vam­pi ja edul­li­sem­pi: OM­RO­Nin älyk­käät mo­bii­li­ro­bot­ti­rat­kai­sut voi­daan in­tegroi­da sau­mat­to­mas­ti ole­mas­sa ole­viin lin­joi­hin ja lai­tok­siin, jo­ten kal­lii­ta lin­ja­muu­tok­sia ei tar­vit­se tehdä.
  • Ras­kas lii­ken­ne: Uu­den älyk­kään HD-1500-mo­bii­li­ro­bo­tin hyö­ty­kuor­ma 1 500 kg on mark­ki­noi­den suurin.
  • Usei­den ro­bot­tien hal­lin­ta: OMRON Fleet Ma­na­ger ‑jär­jes­tel­mäl­lä hal­lit­set tur­val­li­ses­ti jopa sa­taa mo­bii­li­ro­bot­tia mis­sä ta­han­sa kokoonpanossa.
  • Suun­ni­tel­tu tur­val­li­sek­si: OMRON mo­bii­li­ro­bo­teil­la on tur­val­li­suus­hy­väk­syn­tä. Ne käyt­tä­vät omia la­se­rei­ta ja mui­ta an­tu­rei­ta kul­ku­rei­til­lä ole­vien es­tei­den ha­vait­se­mi­seen ja tar­vit­taes­sa ak­ti­voi­vat hä­tä­py­säy­tyk­sen, mi­kä­li ro­bot­ti on vaa­ras­sa tör­mä­tä rei­til­lä ole­viin es­tei­siin sen­het­ki­sel­lä kulkunopeudella.
  • Help­po asen­nus: OM­RO­Nin mo­bii­li­ro­bo­tit on help­po ot­taa käyt­töön il­man mag­neet­tien tai mui­den ra­ken­tei­den asen­ta­mis­ta, ei­vät­kä ne edel­ly­tä mo­ni­mut­kais­ta ohjelmointia.
  • Jous­ta­va kar­toi­tus: OM­RO­Nin mo­bii­li­ro­bo­tit käyt­tä­vät ym­pä­ris­tön skan­naa­mi­seen la­se­ria ja luo­vat na­vi­goin­tia var­ten kar­tan. Na­vi­goin­ti­kart­taa voi myös muo­ka­ta ro­bo­tin tai ro­bot­ti­kan­nan hal­lin­noi­mi­sek­si tie­to­ko­ne­poh­jai­sel­la oh­jel­mis­tol­lam­me MobilePlannerilla.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/ Ant­ti Horttonen