Uutta

Au­tam­me si­nua py­sy­mään ajan ta­sal­la alan tek­ni­ses­sä kehityksessä.

Täl­lä si­vul­la, sekä säh­kö­pos­tit­se lä­he­tet­tä­väs­sä uu­tis­kir­jees­säm­me, nos­tam­me joka kuu­kausi esiin mie­len­kiin­toi­sia uu­tuus­tuot­tei­ta ja tek­nii­koi­ta. Kaik­ki esi­tel­lyt tuot­teet löy­ty­vät Hor­mel Oy:n tarjonnasta.

Mi­kä­li kai­paat li­sä­tie­toa jos­tain kä­si­tel­lys­tä ai­hees­ta, ota suo­raan yh­teyt­tä mei­hin. Kun ha­luat uu­tis­kir­jeem­me säh­kö­pos­tii­si, lii­ty listallemme.