Kategoria: Uutiset

O-Link -mastermodulit keskusasennukseen

Kes­kus­a­sen­net­ta­vat IO-Link -mas­ter­mo­du­lit toi­mi­vat yh­dys­käy­tä­vä­nä (ga­teway) älyk­käi­den IO-Link -an­tu­rei­den ja kent­tä­väy­län vä­lil­lä Ero­tus au­­to­­maa­­tio- ja IT-verk­­ko­­jen vä­lil­lä In­dustry 4.0 -val­mius uu­den IoT core -tek­no­lo­gian an­sios­ta 8 IO-Link -port­tia täy­del­lä V1.1-toiminnallisuudella PROFINET, EtherNet/IP, Et­herCat tai TCP/IP JSON Mas­ter ja muut lait­teet kon­fi­gu­roi­ta­vis­sa LR DEVICE -oh­jel­man avul­la IO-Link -mas­ter au­­to­­maa­­tio- ja IT-maa­il­­man so­vel­lu­tuk­siin Kes­kus­a­sen­net­ta­vat IO-Link -mas­ter­mo­du­lit toi­mi­vat… Lue ar­tik­ke­li »

Tutustu Sysmac-alustaan 50% alennusta NX1-logiikkaohjaimen aloituspakkauksesta + ilmainen koulutuspäivä

Lue, mi­ten voit li­sä­tä ko­nei­den tuot­ta­vuut­ta Om­ro­nin tu­le­vai­suu­den au­to­maa­tio­alus­tal­la Jous­ta­va tuo­tan­to, no­peat ko­ne­mää­ri­tyk­set, äly­käs läm­pö­ti­lan­sää­tö te­ko­ä­lyn avul­la ja pak­kaa­mi­sen ja sul­ke­mi­sen eril­li­set al­go­rit­mit ovat vain muu­ta­mia esi­merk­ke­jä kei­nois­ta, jot­ka aut­ta­vat te­hos­ta­maan tuot­ta­vuut­ta ny­ky­ään. Kaik­ki nämä ai­heet si­säl­ty­vät Om­ro­nin au­to­maa­tio­alus­taan. Osal­lis­tu ILMAISEEN tek­ni­seen kou­lu­tus­päi­vään ja te­hos­ta tuot­ta­vuut­ta­si Om­ro­nin ja jäl­leen­myy­jä­kump­pa­nei­dem­me avul­la! Meil­lä on si­nul­le nyt eri­tyi­nen… Lue ar­tik­ke­li »

Sick OD5000 etäisyysanturit — Tehokas mittausekspertti

Erit­täin tark­ko­jen mit­taus­teh­tä­vien asian­tun­ti­ja­na OD5000 tark­kuus­la­se­ran­tu­ri tar­jo­aa rat­kai­su­ja eri­lai­siin so­vel­luk­siin. Jopa 80 kHz mit­taus­taa­juu­del­la OD5000 mit­taa myös no­peat ja pyö­ri­vät mi­tat­ta­vat koh­teet µm-tark­­kuu­­del­­la. In­no­va­tii­vi­nen ar­vioin­tial­go­rit­mi mah­dol­lis­taa sta­bii­lit mit­tauk­set erit­täin hy­väl­lä tois­to­tark­kuu­del­la eri­lai­sil­le pin­noil­le. Li­säk­si OD5000 mit­taa lä­pi­nä­ky­vän ma­te­ri­aa­lin pak­suu­den erit­täin hel­pos­ti vain yh­del­lä an­tu­ri­pääl­lä. Suo­raan an­tu­rin pää­hän in­tegroi­tu Et­­her­­net-lii­­tän­­tä huo­leh­tii no­peas­ta kom­mu­ni­kaa­tios­ta ja näin mak­si­mi­tuot­ta­vuu­des­ta.… Lue ar­tik­ke­li »

Honeywell Sensepoint XCL- kiinteä kaasuhälytin

Sen­se­point XCL on kiin­teä­asen­tei­nen kaa­su­nil­mai­sin ti­loi­hin, jois­sa ei vaa­di­ta ATEX-luo­­ki­­tus­­ta. Il­mai­sin so­pii esi­mer­kik­si py­sä­köin­ti­hal­lei­hin, sai­raa­loi­hin, las­taus­lai­tu­reil­le, au­to­kor­jaa­moi­hin, pa­ni­moi­hin ja huol­toa­se­mil­le. Il­mai­si­mes­sa on kes­tä­vä ko­te­lo, jon­ka voi va­li­ta val­koi­se­na tai mus­ta­na. Ko­te­lon si­säl­le asen­ne­taan an­tu­ri sen mu­kaan, mitä kaa­su­ja ha­lu­taan val­voa. Va­lit­ta­via kaa­su­ja ovat muun muas­sa hap­pi, häkä, vety, me­taa­ni, pro­paa­ni, rik­ki­ve­ty, typ­pi­diok­si­di ja am­mo­niak­ki. Mi­kä­li… Lue ar­tik­ke­li »