Kategoria: Uutiset

One Stop Shop – Honeywell tuotteet

Ho­neywell on yksi suu­rim­mis­ta teol­­li­­suus- ja ra­ken­nusau­to­maa­tio­lait­tei­den val­mis­ta­jis­ta maa­il­mas­sa. Hor­mel Oy on teh­nyt tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Ho­neywel­lin kans­sa yli 30 vuot­ta. Toi­mi­tus­oh­jel­maam­me kuu­lu­vat mm. Ho­neywell an­tu­rit, kyt­ki­met, kent­tä­lait­teet ja ra­ken­nusau­to­maa­tion kom­po­nen­tit ku­ten esim. vent­tii­lit, asen­noit­ti­met, sää­ti­met jne. Ra­ken­nat­pa uut­ta tai kor­jaat van­haa – Ho­neywell au­to­maa­tio­tuot­teet löy­dät Hor­me­lis­ta. Yh­den py­säh­dyk­sen tak­tii­kal­la! Kysy li­sä­tie­to­ja myy­nis­täm­me!

Sick DFS60 Inox pulssianturi – kestävä ja ohjelmoitava

Sic­kin DFS60 Inox on kor­kea­re­so­luu­tioi­nen puls­sian­tu­ri. An­tu­rin run­gon hal­kai­si­ja on 60 mm ja ko­te­lo val­mis­tet­tu ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä. DFS60 Inox tar­jo­aa usei­ta me­kaa­ni­sia ja säh­köi­siä lii­tän­tö­jä ja on oh­jel­moi­ta­vis­sa so­vel­lu­tus­koh­tai­ses­ti. Kes­tä­vä me­kaa­ni­nen ra­ken­ne, laa­ja läm­­pö­­ti­­la-alue sekä ko­te­loin­ti­luok­ka IP 67 te­ke­vät DFS60 Inox ‑an­tu­ris­ta erin­omai­sen an­tu­rin vai­kei­den ym­pä­ris­tö­olo­suh­tei­den so­vel­luk­siin. Ai­nut­laa­tuis­ta mark­ki­noil­la on mo­ni­puo­li­set säh­köis­ten pa­ra­met­rien oh­jel­moin­ti­mah­dol­li­suu­det, ku­ten… Lue ar­tik­ke­li »

Omronin uusi CP2E logiikkasarja

Uu­det CP2E sar­jan lo­gii­kat on suun­ni­tel­tu tu­ke­maan tie­don­ke­ruu­ta ja ko­nei­den vä­lis­tä tie­don­siir­toa. Laa­jen­net­tu toi­­min­­ta­­läm­­pö­­ti­­la-alue li­sää luo­tet­ta­vuut­ta eri­kois­so­vel­lu­tuk­sis­sa. CP2E-sar­­jan ”all-in-one”-ohjain in­tegroi ko­neoh­jauk­seen tar­vit­ta­vat I/O‑portit, tie­don­siir­ron ja liik­kee­noh­jauk­sen sekä tar­jo­aa edis­ty­neet IoT-yh­­tey­­det pie­nil­le ko­neil­le. CP2E-sar­­ja mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan ta­van IoT:n käyt­töö­no­tol­le. Se ke­rää ko­neen suo­ri­tus­ky­kyä kos­ke­via tie­to­ja ja ja­kaa ha­lu­tut tie­dot isän­tä­ver­kon kans­sa. Val­miit toi­min­to­loh­kot no­peut­ta­vat ja pa­ran­ta­vat… Lue ar­tik­ke­li »