Tutustu Sysmac-alustaan 50% alennusta NX1-logiikkaohjaimen aloituspakkauksesta + ilmainen koulutuspäivä

Lue, miten voit lisätä koneiden tuottavuutta Omronin tulevaisuuden automaatioalustalla

Jous­ta­va tuo­tan­to, no­peat ko­ne­mää­ri­tyk­set, äly­käs läm­pö­ti­lan­sää­tö te­ko­ä­lyn avul­la ja pak­kaa­mi­sen ja sul­ke­mi­sen eril­li­set al­go­rit­mit ovat vain muu­ta­mia esi­merk­ke­jä kei­nois­ta, jot­ka aut­ta­vat te­hos­ta­maan tuot­ta­vuut­ta ny­ky­ään. Kaik­ki nämä ai­heet si­säl­ty­vät Om­ro­nin au­to­maa­tio­alus­taan.

Osal­lis­tu ILMAISEEN tek­ni­seen kou­lu­tus­päi­vään ja te­hos­ta tuot­ta­vuut­ta­si Om­ro­nin ja jäl­leen­myy­jä­kump­pa­nei­dem­me avul­la! Meil­lä on si­nul­le nyt eri­tyi­nen Sys­mac-tu­tus­tu­mis­tar­jous, olit sit­ten uusi Om­ron-käyt­tä­jä tai ko­ke­nut am­mat­ti­lai­nen, joka ha­lu­aa laa­jen­taa osaa­mis­taan. Ti­laa NX1-lo­giik­kaoh­jai­men aloi­tus­pak­kaus jäl­leen­myy­jäl­tä­si eri­kois­alen­nus­hin­taan ja hyö­dyn­nä huip­pu­tar­jous:

 • Te­ho­kas ja kom­pak­ti NX1-lo­giik­kaoh­jain, vir­ta­läh­de ja oh­jel­mis­to
 • Om­ron-asian­tun­ti­jan ve­tä­mä il­mai­nen kou­lu­tus­päi­vä jäl­leen­myy­jän ti­lois­sa
 • Sys­mac-alus­tan käyt­tö­oi­keus ja help­po kom­po­nent­tien in­tegroin­ti
 • Pe­rus­kurs­si ja li­sä­kurs­se­ja saa­ta­vil­la

Tar­jous si­säl­tää yh­den pak­kauk­sen asia­kas­ta koh­ti, ja tar­jous on voi­mas­sa niin kau­an kuin pak­kauk­sia riit­tää tai 31.3.2019 asti. Älä jätä tätä ti­lai­suut­ta hyö­dyn­tä­mät­tä, vaan va­raa NX1-lo­giik­kaoh­jai­men aloi­tus­pak­kaus ja kou­lu­tus jo tä­nään!

Kuusi lois­ta­vaa aloi­tus­pak­kaus­tar­jous­ta

Tar­joam­me uu­den NX1-oh­jai­men ja älyk­kään au­to­maa­tio­ym­pä­ris­tön tar­joa­mien etu­jen ko­kei­le­mi­seen kuut­ta upe­aa aloi­tus­pak­kaus­tar­jous­ta:

 • Ba­sic-pa­ket­ti ja Ad­vanced-pa­ket­ti uusil­le Sys­mac Stu­dio -käyt­tä­jil­le (Sys­mac Stu­dio Lite -li­sens­sil­lä)
 • UPGR-pa­ket­ti Sys­mac Stu­dion päi­vit­tä­mi­sek­si Lite-li­sens­sis­tä Full-li­sens­siin

Pa­ket­tei­hin kuu­luu Sys­mac Stu­dio -ke­hi­ty­sym­pä­ris­tö, S8VK-vir­ta­läh­de sekä kes­kusyk­sik­kö, joil­la voit aloit­taa työs­ken­te­lyn Sys­mac Stu­diol­la vä­lit­tö­mäs­ti. Tämä tar­jous si­säl­tää myös mak­sut­to­man osal­lis­tu­mi­sen am­mat­ti­lais­kou­lu­tuk­seen.

Si­säl­lys

 • Ko­neoh­jain: NX1P2-1040DT1 tai NX1P2-9024DT1 – yksi kes­kusyk­sik­kö pa­ket­tia koh­ti. Kes­kusyk­sik­kö­mal­li on kiin­teä kus­sa­kin pa­ke­tis­sa.
 • Oh­jel­mis­to­li­sens­si: SYSMAC-LE201L Sys­mac Stu­dio Lite, yksi käyt­tö­li­sens­si tai SYSMAC-LU501L Sys­mac Stu­dio UPGR, yksi käyt­tö­li­sens­si (päi­vi­tys Lite-li­sens­sis­tä Full-li­sens­siin) – yksi li­sens­si pa­ket­tia koh­ti. Li­sens­si­mal­li on kiin­teä kus­sa­kin pa­ke­tis­sa.
 • Oh­jel­mis­to-DVD: SYSMAC-SE200D Sys­mac Stu­dio DVD
 • Vir­ta­läh­de S8VK-S06024 24 V, 60 W, 2,5 A, Push-in Plus -mal­li
 • Sys­mac NX I/O: NX-PF0630 I/O -vir­ran­syöt­töyk­sik­kö enin­tään 4 A
 • Et­her­net-vä­li­kaa­pe­li:
  XS6W-6LSZH8SS200CM-B Et­her­net Cat 6, (si­ni­nen), 2 m
  XS6W-6LSZH8SS200CM-Y Et­her­net Cat 6, (kel­tai­nen), 2 m

 

Ku­kin pa­ket­ti si­säl­tää li­säyk­si­köi­tä pa­ke­tin mää­ri­tyk­sen mu­kaan:

NX1 Po­si­tion Start Kit ja NX1 Mo­tion Start Kit

Sys­mac NX I/O: NX-ID3417 4 tu­loa, 3-joh­toi­nen lii­tän­tä, synk­ro­ni­nen / Free Run, PNP
Sys­mac NX I/O: NX-OD3256 4 läh­töä 0,5 A, 3-joh­toi­nen lii­tän­tä, synk­ro­ni­nen / Free Run, PNP

NX1 Sea­ling Start Kit

Sys­mac NX I/O: te­ko­ä­ly­toi­min­to­ja si­säl­tä­vät NX-TC2408-läm­pö­ti­lan­sää­di­nyk­si­köt

NX1 Smart­da­ta Start Kit

Sys­mac NX I/O:NX-ILM400: IO-Link mas­ter IP20, 4 ka­na­vaa
Va­lo­ken­no, E3Z-L81-M1TJ-IL3-1 0.3M: IO-link, COM 3
Lä­hes­ty­mi­san­tu­ri, in­duk­tii­vi­nen E2E-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M: M18, IO-Link, COM3

Eri­kois­ver­sio, jos­sa on Sys­mac Stu­dio Lite -li­sens­sin si­jaan Sys­mac Stu­dio UPGR -päi­vi­tys­li­sens­si
niil­le asiak­kail­le, joil­la on jo Sys­mac Lite.

Hin­nat

Ti­laus­koo­di  Luet­te­lo­hin­ta Tar­jous­hin­ta
NX1-Po­si­tion-Start­kit 1 632 € 760 €
NX1-Mo­tion-Start­kit 2 040 € 990 €
NX1P-Smart­da­ta-Start­kit 2 000 € 990 €
NX1P-Sea­ling-Start­kit 2 000 € 990 €
NX1P-Smart­da­ta-Upgr­kit 2 900 € 1 440 €
NX1P-Sea­ling-Upgr­kit 2 900 € 1 440 €

*Ei si­säl­lä ar­von­li­sä­ve­roa.

Sääs­tö: noin 50 % 

Li­sä­tie­dot ja ti­lauk­set: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen