Sick RMS1000 tutka-anturit — Luotettava kohteen tunnistus vaikeimmissakin sääolosuhteissa

Luo­tet­ta­va koh­teen tun­nis­tus vai­keim­mis­sa­kin sääolosuhteissa

RMS1000-tut­ka-an­tu­ri on tar­koi­tet­tu es­tei­den tun­nis­ta­mi­seen jopa kaik­kein vai­keim­mis­sa ym­pä­ris­tö­olo­suh­teis­sa. Jopa ko­vas­sa sa­tees­sa tai lu­mi­sa­tees­sa, sa­keas­sa su­mus­sa ja erit­täin pö­lyi­sis­sä ym­pä­ris­töis­sä se tun­nis­taa koh­teet luo­tet­ta­vas­ti. Työs­ken­te­ly­alu­een­sa si­säl­lä se mah­dol­lis­taa val­von­ta-aluei­den jous­ta­van sää­dön ja pys­tyy il­moit­ta­maan koh­teen sä­teit­täi­sen etäi­syy­den li­säk­si myös sä­teit­täi­sen no­peu­den – sa­man­ai­kai­ses­ti useam­man koh­teen koh­dal­la. Avau­tu­mis­kul­man sää­det­tä­vyys ja lii­tän­tö­jen mo­ni­puo­li­suus ta­kaa­vat erin­omai­sen jous­ta­vuu­den ja mu­kau­tet­ta­vuu­den mitä eri­lai­sim­piin so­vel­luk­siin. Sik­si RMS1000 on eh­dot­to­man tär­keä osa vaa­ti­vil­le käyt­tö­koh­teil­le tar­koi­tet­tu­ja ratkaisuja.

Tut­ka­tek­niik­ka teol­li­seen käyttöön

Edes sade, lu­mi­sa­de, sumu, pöly ja ää­rim­mäi­set läm­pö­ti­lat ei­vät vai­ku­ta RMS1000-an­tu­rin tun­nis­tus­te­hoon. RMS1000-an­tu­rin toi­min­ta ei myös­kään rii­pu va­lais­tuk­ses­ta, ja sik­si sitä voi­daan käyt­tää päi­vin ja öin.

FMCW-tek­niik­ka (FMCW = Frequency Mo­du­la­ted Con­ti­nuo­us Wave) mah­dol­lis­taa, että RMS1000-an­tu­ri las­kee sa­mal­la ker­taa an­tu­rin etäi­syy­den koh­tei­siin sekä koh­tei­den sä­teit­täi­sen nopeuden.

Kes­tä­vyyt­tä, jon­ka va­raan voit laskea

Oli­vat­pa ky­sees­sä Si­pe­rian pak­kas­lu­ke­mat tai troop­pi­nen kuu­muus: RMS1000 on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään ää­rim­mäi­siä läm­pö­ti­lo­ja –40 °C:n ja + 65 °C:n välillä.

Help­po ja no­pea puh­dis­taa – kes­tää kor­kea­pai­neis­ta ja kuu­maa, lä­hel­tä suih­ku­tet­tua ve­si­su­mua. Li­säk­si RMS1000 on ve­si­tii­vis 1 met­rin sy­vyy­teen saakka.

Ei liik­ku­via osia ja kes­tää sik­si erit­täin hy­vin is­ku­ja ja tärinää.

Pai­neen­ta­saus­kal­vol­la väl­te­tään no­pei­den si­sä­pai­neen muu­tos­ten ai­heut­ta­mat ne­ga­tii­vi­set efek­tit. Nämä puo­les­taan joh­tu­vat läm­pö­ti­lan no­peis­ta muutoksista.

Nik­ke­löi­dyt pis­to­liit­ti­met es­tä­vän kor­roo­sion ja ta­kaa­vat va­kaan yh­tey­den myös erit­täin vai­keis­sa olosuhteissa.

Tur­val­li­set ja luo­tet­ta­vat M12-pis­to­liit­ti­met kaa­pe­loin­tia var­ten: suo­rat ja tai­pui­sat teol­li­suus­joh­dot on tes­tat­tu perusteellisesti.

Lue li­sää..

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy / Vil­le Minkkinen