Sick outdoorScan3 turvalaserskanneri

Eri­tyi­ses­ti ul­ko­na ole­vien koh­tei­den tur­val­lis­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu Sick outdoorScan3 tur­va­la­sers­kan­ne­ri toi­mii luo­tet­ta­vas­ti ja var­mas­ti an­ka­ris­sa­kin sää­olo­suh­teis­sa. Pa­ten­toi­tu out­door sa­feHDDM® ‑skan­naus­tek­niik­ka pys­tyy erot­ta­maan to­del­li­set tur­val­li­suus­ris­kit häi­rit­se­vis­tä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta. Out­door safeHDDM®-skannaustekniikan an­sios­ta vesi-ja lu­mi­sa­teen vai­ku­tus mit­tauk­seen voi­daan suo­dat­taa luo­tet­ta­vas­ti pois. Edes 40000lx au­rin­gon­pais­te ei hei­ken­nä skan­ne­rin toi­min­taa. Lait­teen käyt­töön­ot­to ja in­tegroin­ti osak­si au­to­maa­tio­jär­jes­te­mää on no­pe­aa ja help­poa SIC­Kin Sa­fe­ty De­sig­ner ‑kon­fi­gu­roin­tioh­jel­mis­ton avul­la.

  • Ser­ti­fioi­tu stan­dar­dien ISO 13849 ja IEC 62998 mu­kai­sek­si hen­ki­lö­suo­jak­si sisä- ja ul­ko­ti­lois­sa
  • SafeHDDM®-skannaustekniikka ul­ko­käyt­töön
  • Yk­si­löl­li­set kent­tä­ase­tuk­set
  • Suo­ja­ken­tän kan­ta­ma: 4 m
  • Jopa 128 va­paas­ti kon­fi­gu­roi­ta­vaa kent­tää
  • Tur­val­li­nen ver­ko­tus Flexi Soft ‑tur­vaoh­jai­men avul­la

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen