Sick OD5000 etäisyysanturit — Tehokas mittausekspertti

Erit­täin tark­ko­jen mit­taus­teh­tä­vien asian­tun­ti­ja­na OD5000 tark­kuus­la­se­ran­tu­ri tar­jo­aa rat­kai­su­ja eri­lai­siin so­vel­luk­siin. Jopa 80 kHz mit­taus­taa­juu­del­la OD5000 mit­taa myös no­peat ja pyö­ri­vät mi­tat­ta­vat koh­teet µm-tark­kuu­del­la. In­no­va­tii­vi­nen ar­vioin­tial­go­rit­mi mah­dol­lis­taa sta­bii­lit mit­tauk­set erit­täin hy­väl­lä tois­to­tark­kuu­del­la eri­lai­sil­le pin­noil­le. Li­säk­si OD5000 mit­taa lä­pi­nä­ky­vän ma­te­ri­aa­lin pak­suu­den erit­täin hel­pos­ti vain yh­del­lä an­tu­ri­pääl­lä. Suo­raan an­tu­rin pää­hän in­tegroi­tu Et­her­net-lii­tän­tä huo­leh­tii no­peas­ta kom­mu­ni­kaa­tios­ta ja näin mak­si­mi­tuot­ta­vuu­des­ta.

Yh­del­lä sil­mäyk­sel­lä

 • Mit­taus­taa­juus 80 kHz saak­ka
 • Et­her­net-lii­tän­tä TCP/IP-pro­to­kol­lal­la suo­raan an­tu­rin pääs­sä
 • WWW-pal­ve­lin-ra­ja­pin­ta pa­ra­met­roin­tiin
 • In­no­va­tii­vi­nen ar­vioin­tial­go­rit­mi
 • Erit­täin hyvä tois­to­tark­kuus pai­koi­tus­teh­tä­viä var­ten
 • Pie­nim­pien sy­ven­nyk­sien tai rei­kien tun­nis­tus ja mit­taus

Hyö­ty­si

 • Erit­täin hyvä mit­taus­te­hok­kuus myös no­pei­den tai pyö­ri­vien koh­tei­den yh­tey­des­sä kor­kean mit­taus­taa­juu­den an­sios­ta
 • Yk­sin­ker­tai­nen ja kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su Et­her­net-lii­tän­näl­lä ja suo­raan an­tu­ri­pää­hän in­tegroi­dul­la eva­luoin­tiyk­si­köl­lä
 • An­tu­rin help­po kon­fi­gu­roin­ti WWW-pal­ve­lin-ra­ja­pin­nan kaut­ta
 • Luo­tet­ta­va reu­na­tun­nis­tus in­no­va­tii­vi­sen ar­vioin­tial­go­rit­min avul­la
 • Tuo­te­laa­dun pa­ran­nus erit­täin hy­vän tois­to­tark­kuu­den an­sios­ta
 • Jopa erit­täin pie­nien sy­ven­nys­ten luo­tet­ta­va tun­nis­tus tar­kan va­lo­pis­teen an­sios­ta

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Ville Mink­ki­nen