Sick DFS60 Inox pulssianturi – kestävä ja ohjelmoitava

Sic­kin DFS60 Inox on kor­kea­re­so­luu­tioi­nen puls­sian­tu­ri. An­tu­rin run­gon hal­kai­si­ja on 60 mm ja ko­te­lo val­mis­tet­tu ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä.

DFS60 Inox tar­jo­aa usei­ta me­kaa­ni­sia ja säh­köi­siä lii­tän­tö­jä ja on oh­jel­moi­ta­vis­sa so­vel­lu­tus­koh­tai­ses­ti. Kes­tä­vä me­kaa­ni­nen ra­ken­ne, laa­ja läm­pö­ti­la-alue sekä ko­te­loin­ti­luok­ka IP 67 te­ke­vät DFS60 Inox ‑an­tu­ris­ta erin­omai­sen an­tu­rin vai­kei­den ym­pä­ris­tö­olo­suh­tei­den so­vel­luk­siin. Ai­nut­laa­tuis­ta mark­ki­noil­la on mo­ni­puo­li­set säh­köis­ten pa­ra­met­rien oh­jel­moin­ti­mah­dol­li­suu­det, ku­ten esi­mer­kik­si läh­tö­sig­naa­lin taso, puls­sien lu­ku­mää­rä kier­ros­ta koh­den tai nol­la­puls­sin le­veys.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Ville Mink­ki­nen