Rekrytointi

Rek­ry­toim­me tek­nii­kan osaa­jia ja au­to­ma­tii­kan asiantutijoita!

Täl­lä het­kel­lä meil­lä ei va­li­tet­ta­vas­ti ole avoi­mia rek­ry­toin­te­ja. Olem­me kui­ten­kin jat­ku­vas­ti kiin­nos­tu­nei­ta tek­nii­kan ja au­to­maa­tio­alan osaajista.

Tar­joam­me nä­kö­ala­pai­kan suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien ja kom­po­nent­tien parissa.

Olet­pa van­ha kon­ka­ri, tek­nii­kan alan opis­ke­li­ja tai jo­tain sil­tä vä­lil­tä, lai­ta meil­le va­paa­muo­toi­nen ku­vaus it­ses­tä­si ja am­ma­til­li­sis­ta toi­veis­ta­si. Lu­paam­me ot­taa kaik­ki saa­mam­me yh­tey­de­no­tot huo­mioon, kun seu­raa­van ker­ran täy­den­näm­me joukkoamme.

 

    Hakemus

    Haen har­joit­te­lu­paik­ka liit­tyen opintoihini

    Voit liit­tää ha­lu­tes­sa­si esi­mer­kik­si CV:si:

    Ha­luan Hor­me­lin uu­tis­kir­jeen sähköpostiini

    [anr_nocaptcha g‑­recaptc­ha-res­pon­se]