Tekniikka on intohimomme, automaatio asiantuntemuksemme!

Työn­te­ki­jät ovat Hor­me­lin tär­kein voi­ma­va­ra ja erot­ta­vuus­te­ki­jä. Et­sim­me jat­ku­vas­ti uusia oi­kean asen­teen ja kor­kean mo­ti­vaa­tion omaa­vaa­via hen­ki­löi­tä, jot­ka ha­lua­vat ke­hit­tyä myyn­ti­työs­sä uusiu­tu­vien tuot­tei­den ja rat­kai­su­jen in­noit­ta­ma­na.

Olet­ko sinä et­si­mäm­me hen­ki­lö? Jos ha­luat liit­tyä jouk­koom­me, lä­he­tä meil­le avoin ha­ke­mus osoit­tee­seen if.le1573692820mroh@1573692820nenot1573692820troh.1573692820ittna1573692820