Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERISELOSTE 21.5.2018

 

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä:

Nimi: Hor­mel Oy

Y‑tunnus: 0719582–4

Osoi­te: Pa­ja­tie 8, 40630 Jyväskylä

Pu­he­lin: 014 338 8900

Säh­kö­pos­ti:

Re­kis­te­rin vastuuhenkilö:

Nimi: Ant­ti Horttonen

Pu­he­lin: 0400 548 785

Säh­kö­pos­ti:

 

Re­kis­te­rin nimi:

Hor­mel Oy:n mark­ki­noin­ti- ja asiakasrekisteri

 

Re­kis­te­rin käyttötarkoitus:

Hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään Hor­mel Oy:n mark­ki­noin­ti tarkoituksiin,
myyn­tiin sekä mui­hin nii­hin rin­nas­tet­ta­viin osoit­teel­li­siin lähetyksiin.

 

Re­kis­te­rin si­säl­tä­mät tiedot:

Yri­tyk­sen:

 • nimi
 • osoi­te
 • pu­he­lin­nu­me­ro
 • säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Y‑tunnus

 

Yh­teys­hen­ki­lön:

 • nimi
 • pu­he­lin­nu­me­ro
 • säh­kö­pos­tio­soi­te

 

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet:

Hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään pää­asias­sa re­kis­te­röi­dyil­tä it­sel­tään tai re­kis­te­röi­dyn yri­tyk­sel­tä. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan ke­rä­tä ja päi­vit­tää myös jul­ki­sis­ta ja kau­pal­li­sis­ta re­kis­te­reis­tä sekä säh­köis­ten ky­se­ly­jen pohjalta.

 

Verk­ko­si­vut:

Verk­ko­si­vum­me käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet ovat teks­ti­tie­dos­to­ja, jot­ka tal­len­ne­taan se­lai­meen tai käyt­tä­jän ko­neel­le se­lai­men kaut­ta. Kun käyt­tä­jä siir­tyy verk­ko­si­vul­le, eväs­te voi­daan tal­len­taa käyt­tä­jän käyt­tö­jär­jes­tel­mään. Tämä eväs­te si­säl­tää tun­nuk­sel­li­sen merk­ki­jo­non, joka mah­dol­lis­taa se­lai­men tun­nis­tuk­sen verk­ko­si­vul­la käytäessä.

 

Verk­ko­si­vum­me käy­tös­sä tun­nis­te­taan seu­raa­vat evästeet:

 • Tar­peel­li­set eväs­teet. Nämä eväs­teet ovat tar­peen si­vun käyt­tä­mi­sek­si ja ne tal­len­ta­vat is­tun­non tie­dot vä­liai­kai­ses­ti, jot­ta sivu voi­daan näyt­tää oikein.
 • Suo­ri­tus­ky­kye­väs­teet. Suo­ri­tus­ky­kye­väs­tei­tä käy­täm­me tek­ni­sen suo­ri­tus­ky­vyn ku­ten la­taus­no­peu­den ja ku­van aset­te­lun parantamiseen.
 • Toi­min­nal­li­set eväs­teet. So­vel­luk­sem­me käyt­tä­vät näi­tä eväs­tei­tä tal­len­ta­maan syö­tet­ty­jä tie­to­ja toi­min­nal­li­suu­den ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­den takaamiseksi.
 • Mai­nos­tuse­väs­teet. Käy­täm­me mai­nos­tuse­väs­tei­tä tar­kas­ta­maan mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­dem­me toimivuutta.

 

Käy­täm­me Google Ana­ly­tic­siä, joka on Google Inc.:in (”Google”) verk­koa­na­ly­tiik­ka­pal­ve­lu. Google käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teen luo­mat tie­dot käyt­tä­jän verk­ko­si­vu­jem­me käy­tös­tä siir­re­tään Googlen pal­ve­li­mel­le, jos­sa nii­tä myös säi­ly­te­tään. Google käyt­tää näi­tä tie­to­ja puo­les­tam­me ar­vioi­maan verk­ko­si­vu­jem­me käyt­töä. Tä­hän tar­koi­tuk­seen voi­daan luo­da käyt­tä­jis­tä ni­met­tö­miä käyt­tä­jä­pro­fii­le­ja kä­si­tel­lyn tie­don poh­jal­ta. Käyt­tä­jä voi es­tää eväs­tei­den tal­len­nuk­sen se­lai­na­se­tuk­sel­la. Käyt­tä­jä voi myös ra­joit­taa eväs­teen luo­man on­li­ne pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­van tie­don ke­rää­mis­tä ja kä­sit­te­lyä Googlen toi­mes­ta la­taa­mal­la ja asen­ta­mal­la seu­raa­van lin­kin ta­kaa löy­ty­vän se­lain­lii­tän­näi­sen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Tie­to­jen luovutus:

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta kol­man­sil­le os­a­puo­lil­le muu­toin kuin se on tar­peen vies­tin­nän on­nis­tu­mi­sek­si ja täl­löin­kin hen­ki­lö­tie­to­lain edel­ly­tyk­set huo­mioi­den. Hen­ki­lö­tie­to­ja ei luo­vu­te­ta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Re­kis­te­rin suojaus:

Re­kis­te­ri on suo­jat­tu ul­ko­puo­lis­ten käy­töl­tä. Pää­sy re­kis­te­riin on ai­noas­taan hen­ki­löil­lä, joi­den työ­teh­tä­vät edel­lyt­tä­vät re­kis­te­ris­sä ole­vien tie­to­jen kä­sit­te­lyä. Re­kis­te­rin käyt­tö on suo­jat­tu käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja salasanoin.

 

Re­kis­te­röi­dyn kielto-oikeus:

Re­kis­te­röi­dyl­lä on mah­dol­lis­ta pyy­tää tie­to­jen­sa pois­ta­mis­ta re­kis­te­ris­tä sekä kiel­tää an­ta­mien­sa tie­to­jen käyt­tö suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin il­moit­ta­mal­la sii­tä rekisterinpitäjälle.

 

Re­kis­te­röi­dyn tarkastusoikeus:

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus tar­kas­taa re­kis­te­riin tal­len­ne­tut it­se­ään kos­ke­vat tie­dot ja saa­da niis­tä ko­piot. Tar­kas­tus­pyyn­tö tu­lee teh­dä kir­jal­li­ses­ti ja osoit­taa re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

 

Tie­don korjaaminen:

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä oi­kai­see, pois­taa tai täy­den­tää re­kis­te­ris­sä ole­van, kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nal­ta vir­heel­li­sen, tar­peet­to­man, puut­teel­li­sen tai van­hen­tu­neen hen­ki­lö­tie­don oma-aloit­tei­ses­ti tai re­kis­te­röi­dyn vaa­ti­muk­ses­ta. Re­kis­te­röi­dyn tu­lee ot­taa yh­teyt­tä re­kis­te­rin­pi­tä­jän re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­vaan hen­ki­löön tie­don korjaamiseksi.