Omronin uusi HD-1500 mobiilirobotti — hyötykuormakapasiteetti 1500kg

HD-1500 on vah­vin ja uusin li­säys Om­ro­nin mo­bii­li­ro­bot­ti-sar­jaan, jon­ka hyö­ty­kuor­ma on jopa 1500 kg.

1500 kg:n hyö­ty­kuor­ma­ka­pa­si­teet­ti mah­dol­lis­taa suur­ten kom­po­nent­tien, ku­ten au­ton run­ko­jen ja kuor­ma­la­vo­jen, kul­jet­ta­mi­sen — ta­va­rat, jot­ka oli­si pe­rin­tei­ses­ti siir­ret­ty haa­ruk­kat­ruk­keil­la. HD-1500 mo­bii­li­ro­bot­ti on teh­ty kes­tä­mään. Lu­jan me­tal­li­sen run­ko­ra­ken­teen an­sios­ta HD-1500 on kes­tää voi­mak­kai­ta ta­hat­to­mia ul­koi­sia is­ku­ja. 36 mi­nuu­tin akun la­tausai­ka pa­ran­taa te­hok­kuut­ta ja vä­hän­tää tuo­tan­to­kat­ko­ja. HD-1500:n jul­kai­sun myö­tä Om­ro­nin mo­bii­li­ro­bo­tit, mu­kaan lu­kien LD-60/90 ja LD-250, muo­dos­ta­vat sau­mat­to­man mal­li­sar­jan, joka pys­tyy kul­jet­ta­maan mo­nen­lai­sia tuot­tei­ta.

Lue li­sää…

Esi­te

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen