Omronin uusi CP2E logiikkasarja

Uu­det CP2E sar­jan lo­gii­kat on suun­ni­tel­tu tu­ke­maan tie­don­ke­ruu­ta ja ko­nei­den vä­lis­tä tie­don­siir­toa. Laa­jen­net­tu toi­min­ta­läm­pö­ti­la-alue li­sää luo­tet­ta­vuut­ta eri­kois­so­vel­lu­tuk­sis­sa.

CP2E-sar­jan ”all-in-one”-ohjain in­tegroi ko­neoh­jauk­seen tar­vit­ta­vat I/O‑portit, tie­don­siir­ron ja liik­kee­noh­jauk­sen sekä tar­jo­aa edis­ty­neet IoT-yh­tey­det pie­nil­le ko­neil­le. CP2E-sar­ja mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan ta­van IoT:n käyt­töö­no­tol­le. Se ke­rää ko­neen suo­ri­tus­ky­kyä kos­ke­via tie­to­ja ja ja­kaa ha­lu­tut tie­dot isän­tä­ver­kon kans­sa. Val­miit toi­min­to­loh­kot no­peut­ta­vat ja pa­ran­ta­vat oh­jel­moin­nin laa­tua stan­dar­di­soin­nin avul­la.

Omi­nai­suu­det

Lii­tet­tä­vyys

  • 2 Et­her­net-port­tia (Et­her­net switch): Host- ja HMI-yh­tey­det
   Li­sä­kort­tien avul­la tar­vit­taes­sa 3 sar­ja­lii­ken­ne­port­tia

Oh­jel­moin­ti

  • Om­ron toi­mi­loh­kot: Oh­jaus ja pai­koi­tus
  • 4‑akselinen pai­koi­tus­toi­min­to li­ne­aa­ri­sel­la in­ter­po­loin­nil­la
  • Pai­koi­tus mer­kil­le yh­del­lä käs­kyl­lä
  • PID sää­tö – au­to­tu­ning toi­mi­loh­ko

Asen­na ja unoh­da: Luo­tet­ta­va rat­kai­su kaik­kiin ym­pä­ris­tö­olo­suh­tei­siin

  • Laa­jen­net­tu käyt­tö­läm­pö­ti­la (-20…+60 C) li­sää luo­tet­ta­vuut­ta eri­kois­so­vel­luk­sis­sa
  • Ak­ku­va­paa toi­min­ta vä­hen­tää yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sia
  • Tulo- / läh­tö­liit­ti­mien LED-merk­ki­va­lot no­pe­aan via­net­sin­tään
  • Au­to­maat­ti­nen bit­ti­vir­hei­den ha­vait­se­mi­nen ja pa­laut­ta­mi­nen il­man CPU:n re­se­toin­tia

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Vesa Ki­ve­lä