Omronin uudet E2A NEXT ‑sarjan induktiiviset kytkimet

Om­ron on lan­see­ran­nut uu­den in­duk­tii­vis­ten kyt­kin­ten tuo­te­sar­jan, E2A NEXT. Uusi kyt­kin­sar­ja on jo kat­ta­vas­ti saa­ta­vis­sa ja tu­lee kor­vaa­maan van­hem­mat E2A ja E2A3-sar­jat. E2A NEXT ‑sar­jaan on pa­kat­tu uusia omi­nai­suuk­sia, jois­ta tar­keim­pi­nä:

  • Mark­ki­noi­den pi­sin tun­nis­tuse­täi­syys, vä­hin­tään kak­sin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na Om­ro­nin ai­em­paan E2A-sar­jaan
  • Sta­bii­li kyt­ken­tä pit­kil­lä tun­nis­tuse­täi­syyk­sil­lä, Ther­mal Dis­tance Cont­rol 2 and PROX3 pii­rit
  • 3‑johdin ver­siois­sa IO-Link va­kio­na
  • Kat­ta­va tuo­te­va­li­koi­ma eri so­vel­lu­tuk­siin, 2512 eri tuo­te­vaih­toeh­toa

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Ville Mink­ki­nen