Omronin TM sarjan yhteistoimintarobotit

Om­ro­nin TM sar­jan yh­teis­toi­min­ta­ro­bo­tit tar­joa­vat ai­nut­laa­tui­sen rat­kai­sun esi­mer­kik­si ko­koon­pa­noon, poi­mi ja ase­ta (pick&place) so­vel­lu­tuk­siin sekä osien tar­kas­tuk­siin. ”Mo­bii­li- yh­teen­so­pi­va” mal­li in­tegroi­tuu sau­mat­to­mas­ti Om­ro­nin LD sar­jan it­se­näi­sen mo­bii­li­ro­bo­tin kans­sa. Tämä an­taa käyt­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den au­to­ma­ti­soi­da mo­ni­mut­kai­sem­pia toi­min­to­ja sekä yh­dis­tää pro­ses­se­ja it­se­näis­ten mo­bii­li­ro­bot­tien kans­sa. In­tegroi­tu ko­ne­nä­kö, vuo­kaa­vioon pe­rus­tu­va in­tui­tii­vi­nen oh­jel­moin­ti sekä käy­tön tur­val­li­suus te­ke­vät Om­ro­nin TM sar­jan yh­teis­käyt­tö­ro­bo­teis­ta erin­omai­sen kump­pa­nin mitä mo­ni­nai­sim­piin so­vel­lu­tuk­siin.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja:  Hor­mel Oy/Ville Mink­ki­nen