OMRON TM ‑yhteistyörobotit

Tu­tus­tu seu­raa­van su­ku­pol­ven työtovereihin

Et­sit­kö li­sä­vah­vis­tuk­sia tii­mii­si tuot­ta­vuu­den parantamiseksi?

Hel­pos­ti asen­net­ta­vat yh­teis­työ­ro­bo­tit ovat no­pea ja kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su. Ne voi­vat li­sä­tä tuo­tan­non jous­ta­vuut­ta, laa­tua ja no­peut­ta ja aut­taa yri­tys­tä­si vas­taa­maan no­peas­ti muut­tu­viin markkinaolosuhteisiin.

Yh­teis­työ­ro­bo­tit op­pi­vat no­peas­ti ja voi­vat te­hos­taa tuo­tan­toa. Voit muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa opet­taa niil­le, mi­ten ne voi­vat ja­kaa teh­tä­viä ih­mis­ten kans­sa ja mu­kau­tua jous­ta­vas­ti uusiin vaa­ti­muk­siin. Hyö­dyn­nä in­tegroi­tu­ja tur­val­li­suuso­mi­nai­suuk­sia, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat työs­ken­te­lyn ih­mis­ten kans­sa ja pa­ran­ta­vat tuot­ta­vuut­ta eri­lai­sis­sa tois­tu­vis­sa tehtävissä.

So­vel­luk­set
Työs­ken­te­lit­pä auto‑, elintarvike‑, pakkaus‑, muovi‑, ko­ne­työ­ka­lu- tai lää­ke­teol­li­suu­des­sa, OMRON TM ‑yh­teis­työ­ro­bot­ti mu­kau­tuu lä­hes mi­hin ta­han­sa käyttökohteeseen.

Ko­nei­den pal­ve­lu
Ko­nei­den pal­ve­lu on yksi yh­teis­työ­ro­bot­tien tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä. Yh­teis­työ­ro­bo­tit voi­daan muu­ta­mas­sa tun­nis­sa mää­rit­tää käyt­tä­mään usei­ta ko­nei­ta, mikä va­paut­taa työn­te­ki­jät tois­tu­vis­ta tai vaa­ral­li­sis­ta töistä.

La­vaa­mi­nen
OMRON TM ‑yh­teis­työ­ro­bo­tit pys­ty­vät kä­sit­te­le­mään la­vaa­jaa, min­kä an­sios­ta asiak­kaat voi­vat au­to­ma­ti­soi­da sekä tuot­tei­den että toi­mi­tus­ten pakkaamisen.

Ko­koon­pa­no
Yh­teis­työ­ro­bo­tit voi­vat pa­ran­taa tois­tu­vien tai mo­ni­mut­kais­ten ko­koon­pa­no­teh­tä­vien te­hok­kuut­ta ja laa­tua ja työs­ken­nel­lä ih­mis­ten kanssa.

Ha­luat­ko kuul­la li­sää OMRON TM ‑yh­teis­työ­ro­bo­teis­ta?