OMRON LD-250 Uusi, vahvempi mobiilirobotti nyt saatavilla

 

Om­ron on jul­kais­sut uu­den mo­bii­li­ro­bo­tin, LD-250:n. Sen hyö­ty­kuor­ma on 250 kg ja ta­va­ra­pin­ta-ala n. 0,7 m², jo­ten sitä voi­daan käyt­tää kul­jet­ta­maan suu­ria kap­pa­lei­ta, ku­ten vaih­teis­to­ja, ham­mas­pyö­riä ja mui­ta ko­neen osia sekä pai­na­via pak­kaus­ma­te­ri­aa­le­ja.

It­se­näi­sen kul­je­tus­jär­jes­tel­män op­ti­moin­tiin käy­te­tään Om­ro­nin ke­hit­tä­mää Fleet Ma­na­ger- jär­jes­tel­mää, jol­la voi­daaan oh­ja­ta jopa 100:aa eri­lais­ta Om­ro­nin mo­bii­li­ro­bot­tia, joil­la on eri­lai­set hyö­ty­kuor­mat ja omi­nai­suu­det. Jär­jes­tel­mää hyö­dyn­ne­tään myös mo­bii­li­ro­bot­tien ak­ku­jen va­raus­ti­lan hal­lin­nas­sa ja reit­tien oh­jauk­ses­sa. LD-sar­jan mo­bii­li­ro­bo­tit ky­ke­ne­vät it­se­näi­ses­ti väis­tä­mään ih­mi­set ja es­teet, sekä las­ke­maan au­to­maat­ti­ses­ti par­haat kul­ku­rei­tit.

LD ‑sar­jan mo­bii­li­ro­bot­tien ja OMRON TM yh­teis­työ­ro­bot­tien toi­min­to­jen yh­dis­tä­mi­nen luo uu­den­lai­sen ro­bot­tien yh­teis­käyt­tö­mah­dol­li­suu­den, jol­la rat­kais­taan eri­lais­ten ta­va­roi­den kä­sit­te­ly- ja kul­je­tus­teh­tä­vät.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen