O-Link -mastermodulit keskusasennukseen

Kes­kus­a­sen­net­ta­vat IO-Link -mas­ter­mo­du­lit toi­mi­vat yh­dys­käy­tä­vä­nä (ga­teway) älyk­käi­den IO-Link -an­tu­rei­den ja kent­tä­väy­län vä­lil­lä

  • Ero­tus au­to­maa­tio- ja IT-verk­ko­jen vä­lil­lä
  • In­dustry 4.0 -val­mius uu­den IoT core -tek­no­lo­gian an­sios­ta
  • 8 IO-Link -port­tia täy­del­lä V1.1-toiminnallisuudella
  • PROFINET, EtherNet/IP, Et­herCat tai TCP/IP JSON
  • Mas­ter ja muut lait­teet kon­fi­gu­roi­ta­vis­sa LR DEVICE -oh­jel­man avul­la

IO-Link -mas­ter au­to­maa­tio- ja IT-maa­il­man so­vel­lu­tuk­siin
Kes­kus­a­sen­net­ta­vat IO-Link -mas­ter­mo­du­lit toi­mi­vat yh­dys­käy­tä­vä­nä (ga­teway) älyk­käi­den IO-Link -an­tu­rei­den ja kent­tä­väy­län vä­lil­lä. Li­säk­si älyk­käi­den an­tu­rei­den tär­kei­tä tie­to­ja voi­daan lä­het­tää sa­man­ai­kai­ses­ti myös IT-maa­il­maan. Eril­li­sen IoT Et­her­net -pis­tok­keen avul­la IT-verk­ko voi­daan kon­fi­gu­roi­da ja ot­taa käyt­töön täy­sin eril­lään au­to­maa­tio­ver­kos­ta. An­tu­ri­da­ta siir­re­tään IT-verk­koon TCP/IP JSON -lii­tän­nän kaut­ta.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Ville Mink­ki­nen