mbSECBOX PLC-varmennus

mb­SEC­BOX — ke­hi­tet­ty Sie­mens S7-300/400 sar­jo­jen oh­jel­moi­ta­vil­le lo­gii­koil­le. Help­po tapa var­men­taa esi­mer­kik­si re­sep­ti­tie­dot sekä ha­vai­ta oh­jel­mas­sa ta­pah­tu­neet muu­tok­set. mb­SEC­BOX voi­daan liit­tää sekä Et­her­net- että MPI / ProfibusDP–väyliin. No­pea ja help­po käyt­töön­ot­to.

mb­SEC­BOXil­la voi­daan esi­mer­kik­si:

  • Teh­dä au­to­maat­ti­nen var­muus­ko­pio lo­gii­kan oh­jel­mas­ta, myös dy­naa­mi­set tie­dot, ku­ten re­sep­tit ja ase­tusar­vot
  • Ha­vai­ta muu­tok­set eri oh­jel­mayk­si­köis­sä: OB, FC, FB, SFC, SFB, SDB
  • Saa­da il­moi­tus ha­vai­tuis­ta muu­tok­sis­ta teks­ti­vies­til­lä tai säh­kö­pos­til­la
  • Pa­laut­taa var­muus­ko­pio ta­kai­sin lo­giik­kaan hel­pos­ti il­man oh­jel­moin­ti­työ­ka­lu­ja

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen