Kattava induktiivisten- ja mekaanisten kytkinten valikoima suoraan varastostamme!

Pa­ja­tien va­ras­tos­tam­me löy­tyy yli 100 eri vaih­toeh­toa in­duk­tii­vi­sis­ta lä­hes­ty­mis­kyt­ki­mis­tä. ”Ink­ka­rei­ta” löy­tyy eri run­ko­koil­la, tun­nis­tuse­täi­syyk­sil­lä ja säh­köi­sil­lä toi­min­noil­la. Tar­vit­sit­pa val­miik­si kaa­pe­loi­tua tai M12-pis­to­ke­lii­tin­mal­lia niin va­li­koi­mas­tam­me löy­tyy. Myös läm­mön­kes­tä­vät mal­lit suo­raan varastostamme.

Mi­kä­li käyt­töön­ne so­vel­tuu pa­rem­min pe­rin­tei­nen, me­kaa­ni­nen ra­ja­kyt­kin, löy­tyy nii­tä­kin yli 90 eri­lais­ta vaih­toeh­toa va­ras­tos­tam­me. Me­kaa­ni­sia ra­ja­kyt­ki­miä va­ras­toim­me aina pie­nis­tä mik­ro­kyt­ki­mis­tä pe­rus­kyt­ki­miin ja jä­rei­siin Ho­neywel­lin Hea­vy Duty ‑sar­jan ra­ja­kyt­ki­miin. Löy­tyy­pä suo­raan va­ras­tos­tam­me myös SIL-hy­väk­syt­ty­jä tur­va­kyt­ki­miä sekä rä­jäh­dys­vaa­ral­li­siin ti­loi­hin so­vel­tu­via Atex-ra­ja­kyt­ki­miä. Haas­ta­viin olo­suh­tei­siin so­pi­vat ros­te­ri­set ra­ja­kyt­ki­met löy­ty­vät nii­ni­kään valikoimastamme.

Soit­te­le tai poik­kea pai­kan pääl­le, am­mat­ti­tai­toi­nen myyn­ti­tii­mim­me aut­taa tei­tä va­lit­se­maan so­pi­vim­man tuot­teen tarpeeseenne.

Hor­mel Oy/Myynti