IFM PMD profiler — Tarkka hahmontunnistus laadunvarmistussovellutuksiin

Tark­ka koh­teen skan­naus laa­dun­val­von­ta­so­vel­lu­tuk­siin
Ko­koon­pa­no- ja kä­sit­te­ly­so­vel­lu­tuk­sis­sa PMD pro­fi­ler ei vain var­mis­ta koh­teen pai­kal­lao­loa. Se myös tar­kis­taa, että käy­tet­ty kom­po­net­ti on oi­kea ja että se on asen­net­tu kun­nol­la.
Tar­vi­taan ai­noas­taan yksi pai­ni­ke ver­taa­maan koh­teen muo­toa ja pro­fi­le­ril­le ope­tet­tua ta­voi­te­muo­toa toi­siin­sa. Op­toe­lekt­ro­ni­nen lin­jas­kan­ne­ri tun­nis­taa pie­net­kin erot lä­hes ident­tis­ten kom­po­nent­tien vä­lil­lä.

Kos­ka etäi­syys ei ole olen­nai­nen, PMD pro­fi­ler ei tar­vit­se koh­teen mo­ni­mut­kais­ta pai­kan­nus­ta ku­ten 1D-an­tu­rit. Epä­herk­kyys ul­koi­sel­le va­lol­le tar­koit­taa sitä, että toi­sin kuin näi­hin suur­ta tark­kuut­ta vaa­ti­viin teh­tä­viin pys­ty­vis­sä ka­me­ra­jär­jes­telms­sä, var­jos­tus­ta tai ul­kois­ta va­lais­tus­ta ei tar­vi­ta. Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen vä­ri­näy­tön ja vain 3 pai­nik­keen avul­la suo­ri­tet­ta­van sää­dön an­sios­ta an­tu­ri on käyt­tö­val­mis muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa ja il­man min­kään­lai­sia oh­jel­mis­to­ja.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen