Hormel

Hormel – Rakkaudesta tekniikkaan!

 

Jo yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta, Hor­mel on pal­vel­lut ja tu­ke­nut asiak­kai­taan.

Me olem­me lu­van­neet it­sel­lem­me aut­taa asia­kas­tam­me aina eteen­päin ja sii­tä lu­pauk­ses­ta ai­om­me jat­kos­sa­kin pi­tää tiu­kas­ti kiin­ni. Ha­luam­me haas­taa it­sem­me, jot­ta sinä voit kes­kit­tyä olen­nai­seen, em­me­kä kos­kaan mene siel­tä, mis­tä aita on ma­ta­lin.

 

Teol­li­suusau­to­maa­tion kom­po­nent­tien luo­te­tuin asian­tun­ti­ja!

 

  • Myyn­ti ja han­kin­ta­pal­ve­lut – Par­hai­den toi­mit­ta­jien au­to­maa­tio- ja säh­kö­lait­teet, tar­vik­keet, va­rao­sat, mit­ta­lait­teet, jär­jes­tel­mät — no­peas­ti ja edul­li­ses­ti!
  • Neu­von­ta­pal­ve­lu – Mi­ten voim­me aut­taa? Asian­tun­ti­jam­me tar­joa­vat apua, tie­toa tai rat­kai­sun. Ala­tun­te­muk­sem­me on si­nun hyö­ty­si, jo­ten tie­dät ke­nen puo­leen kään­tyä.
  • Sel­vi­tys­pal­ve­lu – Koko mei­dän am­mat­ti­lais­tii­mim­me ja yh­teis­työ­ver­kos­tom­me käy­tös­sä­si!

 

Tekniikka on intohimomme, automaatio asiantuntemuksemme!

Asiak­kaam­me lai­te­val­mis­ta­jis­ta suun­nit­te­lun ja kun­nos­sa­pi­don am­mat­ti­lai­siin käyt­tä­vät mei­tä työ­ka­lu­na. Ko­ke­muk­sem­me alal­ta on tuo­nut mu­ka­naan val­ta­van mää­rän tie­toa ja tah­dom­me aut­taa kaik­kia, jot­ka tuo­ta tie­toam­me ja tai­toam­me tar­vit­se­vat. Asia­kas­kun­nal­tam­me saam­me kii­tos­ta avoi­muu­des­tam­me, re­hel­li­syy­des­täm­me ja pit­kä­jän­tei­syy­des­täm­me. Me teem­me mitä lu­paam­me ja us­kal­lam­me sa­noa, jos ei on­nis­tu.

Kai­kil­la Hor­me­lin osaa­jil­la on sama palo tek­niik­kaa koh­taan ja us­kal­lam­me sa­noa, että se te­kee meis­tä ai­nut­laa­tui­sen toi­mi­jan täl­lä ken­täl­lä. Olem­me yri­tyk­se­nä so­pi­van ko­koi­nen pal­ve­le­maan niin pie­niä, kuin suu­ria­kin asiak­kai­ta, em­me­kä pel­kää haas­tei­ta.

 

Mutkatonta välittämistä!

Olem­me mat­kam­me var­rel­la op­pi­neet ym­mär­tä­mään laa­duk­kaan pal­ve­lun mer­ki­tyk­sen. Re­fe­rens­sim­me ker­to­vat omaa kiel­tään ja luo­te­tun mai­neem­me olem­me an­sain­neet. Ota mei­dän laa­tum­me vah­vis­ta­vak­si pal­ve­lu­ket­jusi osak­si. Vä­li­täm­me ai­dos­ti, jo­ten anna mei­dän aut­taa!