Honeywell Sensepoint XCL- kiinteä kaasuhälytin

Sen­se­point XCL on kiin­teä­asen­tei­nen kaa­su­nil­mai­sin ti­loi­hin, jois­sa ei vaa­di­ta ATEX-luo­ki­tus­ta. Il­mai­sin so­pii esi­mer­kik­si py­sä­köin­ti­hal­lei­hin, sai­raa­loi­hin, las­taus­lai­tu­reil­le, au­to­kor­jaa­moi­hin, pa­ni­moi­hin ja huol­toa­se­mil­le.

Il­mai­si­mes­sa on kes­tä­vä ko­te­lo, jon­ka voi va­li­ta val­koi­se­na tai mus­ta­na. Ko­te­lon si­säl­le asen­ne­taan an­tu­ri sen mu­kaan, mitä kaa­su­ja ha­lu­taan val­voa. Va­lit­ta­via kaa­su­ja ovat muun muas­sa hap­pi, häkä, vety, me­taa­ni, pro­paa­ni, rik­ki­ve­ty, typ­pi­diok­si­di ja am­mo­niak­ki. Mi­kä­li ha­lu­taan val­voa useam­pia kaa­su­ja, voi­daan käyt­tää useam­pia il­mai­si­mia.

Il­mai­si­men asen­ta­mi­nen on help­poa ja sen voi teh­dä muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa; kaik­ki asen­nus­tar­vik­keet ovat pak­kauk­ses­sa. Käyt­töön­ot­to ja huol­to sekä ra­por­toin­ti on vai­va­ton­ta. Kun la­taa äly­pu­he­li­meen Ho­neywell Sen­se­point- so­vel­luk­sen, voi teh­dä käyt­töön­o­ton sekä ja­kaa ra­por­tit suo­raan äly­pu­he­li­mes­ta pai­kan pääl­lä. Sen­se­point XCL on lii­tet­tä­vis­sä Touch­point Plus- kaa­su­hä­ly­tin­kes­kuk­seen.

Lue li­sää..

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen