Mikä on eväste?

Eväs­teet ovat vie­rail­tu­jen si­vus­to­jen tie­to­ko­neel­le tal­len­ta­mia tietoja.

Eväs­tei­den tal­len­nus riip­puu se­lai­mes­ta, osa se­lai­mis­ta tal­len­taa ne eril­li­siin tie­dos­toi­hin mut­ta esim. Fi­re­foxis­sa kaik­ki eväs­teet ovat yh­des­sä tie­dos­tos­sa, joka si­jait­see profiilikansiossa.

Eväs­teet si­säl­tä­vät usein verk­ko­si­vu­jen ase­tuk­siin liit­ty­viä tie­to­ja, ku­ten kie­li- tai si­jain­ti­tie­to­ja. Kun pa­laat si­vul­le myö­hem­min, Se­lain lä­het­tää si­vul­le ta­kai­sin sil­le kuu­lu­vat eväs­teet. Täl­lä ta­val­la si­vus­tol­la voi­daan näyt­tää tie­dot si­nul­le so­pi­vak­si muo­ka­tul­la tavalla.

Eväs­teet voi­vat si­säl­tää myös käyt­tä­jään koh­dis­tet­ta­via yk­si­tyis­tie­to­ja. Hen­ki­löön koh­dis­tet­ta­val­la tie­dol­la voi­daan tun­nis­taa tai ot­taa yh­teys hen­ki­löön. Täl­lai­sia tie­to­ja ovat muun muas­sa ni­me­si, säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, koti- tai työ­osoi­te tai pu­he­lin­nu­me­ro. Muis­ta kui­ten­kin, että si­vus­tol­la on vain ne tie­dot, jot­ka olet itse sil­le an­ta­nut. Si­vus­to ei voi esi­mer­kik­si pää­tel­lä säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si el­let ole sitä ni­men­omai­ses­ti sil­le an­ta­nut. Si­vus­to ei pää­se myös­kään kä­sik­si mui­hin tie­to­ko­neel­ta­si löy­ty­viin tietoihin.