BlacklineSafety langaton kaasuhälytintekniikka 24/7 — 2–5 kaasun hälytin

Blackli­ne Sa­fe­ty ei ole pelk­kä hen­ki­lö­koh­tai­nen kaa­su­hä­ly­tin. Se on ai­noa lai­te maa­il­mas­sa, jos­sa on myös me­lui­siin olo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu kai­u­tin­pu­he­lin. Hä­lyt­ti­mes­sä on pu­he­lu- ja teks­ti­vies­ti­toi­min­to. Työn­te­ki­jän liik­ku­mis­ta voi­daan seu­ra­ta re­aa­liai­kai­ses­ti 24/7 Googlen kart­ta­toi­min­nol­la esim. val­vo­mos­ta kä­sin. Tek­no­lo­gia tark­kai­lee au­to­maat­ti­ses­ti työn­te­ki­jää ja kut­suu apua sil­loin, kun työn­te­ki­jä ei voi sitä itse teh­dä, esim. kaa­tuu tai al­tis­tuu kaa­sul­le – vas­taa­vas­ti työn­te­ki­jä voi ot­taa yh­teyt­tä val­vo­moon.

Val­lan­ku­mouk­sel­li­set omi­nai­suu­det

 • 2 — 5 kaa­sun an­tu­ri, vaih­toeh­toi­na: H2S, LEL, O2, CO/CO‑H, NH3, SO2, Cl2, PID tai CO2. Uusia an­tu­rei­ta ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti.
 • Kaa­suan­tu­rit vaih­de­taan käyt­tö­ajan jäl­keen uusiin.
 • An­tu­rin vaih­don yh­tey­des­sä lai­tet­ta ei tar­vit­se ot­taa pois käy­tös­tä
 • Oh­jel­mis­to­päi­vi­tyk­set lan­gat­to­mas­ti mat­ka­pu­he­lin­ver­kon kaut­ta
 • Kaik­ki ta­pah­tu­mat vä­li­te­tään re­aa­lia­jas­sa Blackli­nen pal­ve­li­mel­le ja tal­len­ne­taan ra­por­toin­tia var­ten
 • Mo­ni­kie­li­nen käyt­tö­va­lik­ko — myös suo­men kie­li
 • Saa­ta­va­na myös imu­pum­pul­li­se­na

Täy­del­li­nen val­mis­jär­jes­tel­mä

 • Ei tar­vi­ta tuo­tan­to­lai­tok­sen tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä
 • Ei tar­vi­ta oh­jel­mis­toa­sen­nuk­sia
 • Ei tar­vi­ta IT-tu­kea
 • Rää­tä­löi­dään asiak­kaan tar­pei­ta vas­taa­vak­si
 • Toi­mii kaik­kial­la

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Ville Mink­ki­nen