Avainsana: tarkkuuslaseranturi

Sick OD5000 etäisyysanturit — Tehokas mittausekspertti

Erit­täin tark­ko­jen mit­taus­teh­tä­vien asian­tun­ti­ja­na OD5000 tark­kuus­la­se­ran­tu­ri tar­jo­aa rat­kai­su­ja eri­lai­siin so­vel­luk­siin. Jopa 80 kHz mit­taus­taa­juu­del­la OD5000 mit­taa myös no­peat ja pyö­ri­vät mi­tat­ta­vat koh­teet µm-tark­­kuu­­del­­la. In­no­va­tii­vi­nen ar­vioin­tial­go­rit­mi mah­dol­lis­taa sta­bii­lit mit­tauk­set erit­täin hy­väl­lä tois­to­tark­kuu­del­la eri­lai­sil­le pin­noil­le. Li­säk­si OD5000 mit­taa lä­pi­nä­ky­vän ma­te­ri­aa­lin pak­suu­den erit­täin hel­pos­ti vain yh­del­lä an­tu­ri­pääl­lä. Suo­raan an­tu­rin pää­hän in­tegroi­tu Et­­her­­net-lii­­tän­­tä huo­leh­tii no­peas­ta kom­mu­ni­kaa­tios­ta ja näin mak­si­mi­tuot­ta­vuu­des­ta.… Lue ar­tik­ke­li »