OMRON LD-250 Uusi, vahvempi mobiilirobotti nyt saatavilla

  Om­ron on jul­kais­sut uu­den mo­bii­li­ro­bo­tin, LD-250:n. Sen hyö­ty­kuor­ma on 250 kg ja ta­­va­­ra­­pin­­ta-ala n. 0,7 m², jo­ten sitä voi­daan käyt­tää kul­jet­ta­maan suu­ria kap­pa­lei­ta, ku­ten vaih­teis­to­ja, ham­mas­pyö­riä ja mui­ta ko­neen osia sekä pai­na­via pak­kaus­ma­te­ri­aa­le­ja. It­se­näi­sen kul­je­tus­jär­jes­tel­män op­ti­moin­tiin käy­te­tään Om­ro­nin ke­hit­tä­mää Fleet Ma­­na­­ger- jär­jes­tel­mää, jol­la voi­daaan oh­ja­ta jopa 100:aa eri­lais­ta Om­ro­nin mo­bii­li­ro­bot­tia, joil­la on eri­lai­set hyö­ty­kuor­mat… Lue ar­tik­ke­li »