Kirjoittajalta Hormel Oy

Honeywell CO2 anturit

Ho­neywell on tuo­nut mark­ki­noil­le NDIR tek­niik­kaan pe­rus­tu­vat CO2 an­tu­rit. Saa­ta­vil­la on täl­lä het­kel­lä kak­si mal­lia: CRIR E1 ja CRIR M1 CRIR-an­­tu­­rei­­den etu­ja ovat laa­ja mit­tausa­lue 400 – 2000 ppm, tar­vit­taes­sa jopa 10000 ppm, hyvä pit­kän­ajan sta­bii­li­suus sekä tois­to­tark­kuus. An­tu­rit ovat kool­taan 33x22x11mm ja läh­tö­vies­ti UART, Mod­bus. Lue li­sää… Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Ville Mink­ki­nen

Sick outdoorScan3 turvalaserskanneri

Eri­tyi­ses­ti ul­ko­na ole­vien koh­tei­den tur­val­lis­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu Sick outdoorScan3 tur­va­la­sers­kan­ne­ri toi­mii luo­tet­ta­vas­ti ja var­mas­ti an­ka­ris­sa­kin sää­olo­suh­teis­sa. Pa­ten­toi­tu out­door sa­feHDDM® ‑skan­naus­tek­niik­ka pys­tyy erot­ta­maan to­del­li­set tur­val­li­suus­ris­kit häi­rit­se­vis­tä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta. Out­door safeHDDM®-skannaustekniikan an­sios­ta vesi-ja lu­mi­sa­teen vai­ku­tus mit­tauk­seen voi­daan suo­dat­taa luo­tet­ta­vas­ti pois. Edes 40000lx au­rin­gon­pais­te ei hei­ken­nä skan­ne­rin toi­min­taa. Lait­teen käyt­töön­ot­to ja in­tegroin­ti osak­si au­to­maa­tio­jär­jes­te­mää on no­pe­aa ja help­poa SIC­Kin Sa­fe­ty… Lue ar­tik­ke­li »

Omronin uudet E2A NEXT ‑sarjan induktiiviset kytkimet

Om­ron on lan­see­ran­nut uu­den in­duk­tii­vis­ten kyt­kin­ten tuo­te­sar­jan, E2A NEXT. Uusi kyt­kin­sar­ja on jo kat­ta­vas­ti saa­ta­vis­sa ja tu­lee kor­vaa­maan van­hem­mat E2A ja E2A3-sar­­jat. E2A NEXT ‑sar­jaan on pa­kat­tu uusia omi­nai­suuk­sia, jois­ta tar­keim­pi­nä: Mark­ki­noi­den pi­sin tun­nis­tuse­täi­syys, vä­hin­tään kak­sin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na Om­ro­nin ai­em­paan E2A-sar­­jaan Sta­bii­li kyt­ken­tä pit­kil­lä tun­nis­tuse­täi­syyk­sil­lä, Ther­mal Dis­tance Cont­rol 2 and PROX3 pii­rit 3‑johdin ver­siois­sa IO-Link va­kio­na… Lue ar­tik­ke­li »

Omronin TM sarjan yhteistoimintarobotit

Om­ro­nin TM sar­jan yh­teis­toi­min­ta­ro­bo­tit tar­joa­vat ai­nut­laa­tui­sen rat­kai­sun esi­mer­kik­si ko­koon­pa­noon, poi­mi ja ase­ta (pick&place) so­vel­lu­tuk­siin sekä osien tar­kas­tuk­siin. ”Mo­­bii­­li- yh­teen­so­pi­va” mal­li in­tegroi­tuu sau­mat­to­mas­ti Om­ro­nin LD sar­jan it­se­näi­sen mo­bii­li­ro­bo­tin kans­sa. Tämä an­taa käyt­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den au­to­ma­ti­soi­da mo­ni­mut­kai­sem­pia toi­min­to­ja sekä yh­dis­tää pro­ses­se­ja it­se­näis­ten mo­bii­li­ro­bot­tien kans­sa. In­tegroi­tu ko­ne­nä­kö, vuo­kaa­vioon pe­rus­tu­va in­tui­tii­vi­nen oh­jel­moin­ti sekä käy­tön tur­val­li­suus te­ke­vät Om­ro­nin TM sar­jan yh­teis­käyt­tö­ro­bo­teis­ta… Lue ar­tik­ke­li »

BlacklineSafety langaton kaasuhälytintekniikka 24/7 — 2–5 kaasun hälytin

Blackli­ne Sa­fe­ty ei ole pelk­kä hen­ki­lö­koh­tai­nen kaa­su­hä­ly­tin. Se on ai­noa lai­te maa­il­mas­sa, jos­sa on myös me­lui­siin olo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu kai­u­tin­pu­he­lin. Hä­lyt­ti­mes­sä on pu­­he­­lu- ja teks­ti­vies­ti­toi­min­to. Työn­te­ki­jän liik­ku­mis­ta voi­daan seu­ra­ta re­aa­liai­kai­ses­ti 24/7 Googlen kart­ta­toi­min­nol­la esim. val­vo­mos­ta kä­sin. Tek­no­lo­gia tark­kai­lee au­to­maat­ti­ses­ti työn­te­ki­jää ja kut­suu apua sil­loin, kun työn­te­ki­jä ei voi sitä itse teh­dä, esim. kaa­tuu tai al­tis­tuu kaa­sul­le… Lue ar­tik­ke­li »