Honeywell PPC tuo Experion® HMI:n valvomon ulkopuolelle

The Ex­pe­rion® Pa­nel PC brings Ex­pe­rion HMI out­si­de the cont­rol room in a flexible way for de­man­ding in­dustrial cont­rol applica­tions. It pro­vi­des in­te­gra­ted ope­ra­tor ex­pe­rience for im­pro­ved plant wide ope­ra­tions, work flow and ef­fec­ti­ve deci­sion ma­king. What Is It? Ex­pe­rion PPC (Pa­nel PC) is an in­dustrial gra­de Touch Pa­nel PC ba­sed on ro­bust, easy to main­tain… Lue ar­tik­ke­li »

Tarvitsetko apua uuden suunnitteluun tai teknistä tukea jo käytössä olevan automaation ylläpitoon?

Ra­ken­nat­ko uut­ta vai kor­jaat­ko van­haa? Hyö­dyn­nä vank­kaa lai­­te- ja kom­po­nent­ti­tun­te­mus­tam­me. Maa­il­ma on täyn­nä hy­viä ja vie­lä pa­rem­pia au­to­maa­tio­tuot­tei­ta — au­tam­me si­nua löy­tä­mään so­vel­lu­tuk­see­si so­pi­vim­man vaih­toeh­don. En­tä­pä va­ras­toin­ti­pal­ve­lu koh­den­net­tu­na juu­ri yri­tyk­sen­ne tar­pei­siin? Vii­mei­sen vuo­den ta­pah­tu­mat ovat osoit­ta­neet toi­mi­tus­ket­ju­jen haa­voit­tu­vuu­den. So­pi­muk­sen mu­kaan tar­joam­me asiak­kail­lem­me va­ras­to­pal­ve­lui­ta. Näin var­mis­tat, että tuot­teet ovat saa­ta­vil­la­si juu­ri sil­loin kun nii­tä tar­vit­set. Ota… Lue ar­tik­ke­li »

Sick RMS1000 tutka-anturit — Luotettava kohteen tunnistus vaikeimmissakin sääolosuhteissa

Luo­tet­ta­va koh­teen tun­nis­tus vai­keim­mis­sa­kin sää­olo­suh­teis­sa RMS1000-tut­­ka-an­­tu­­ri on tar­koi­tet­tu es­tei­den tun­nis­ta­mi­seen jopa kaik­kein vai­keim­mis­sa ym­pä­ris­tö­olo­suh­teis­sa. Jopa ko­vas­sa sa­tees­sa tai lu­mi­sa­tees­sa, sa­keas­sa su­mus­sa ja erit­täin pö­lyi­sis­sä ym­pä­ris­töis­sä se tun­nis­taa koh­teet luo­tet­ta­vas­ti. Työs­ken­te­ly­alu­een­sa si­säl­lä se mah­dol­lis­taa val­­von­­ta-aluei­­den jous­ta­van sää­dön ja pys­tyy il­moit­ta­maan koh­teen sä­teit­täi­sen etäi­syy­den li­säk­si myös sä­teit­täi­sen no­peu­den – sa­man­ai­kai­ses­ti useam­man koh­teen koh­dal­la. Avau­tu­mis­kul­man sää­det­tä­vyys ja lii­tän­tö­jen… Lue ar­tik­ke­li »