Kirjoittajalta Hormel Oy

Honeywell HR-Sarjan hermeettisesti suojatut korkean lämpötilan rajakytkimet

Kun ra­ja­kyt­ki­mel­tä vaa­di­taan toi­­min­­ta- ja pai­kan­nus­var­muut­ta kriit­ti­sis­sä läm­pö­ti­lois­sa, on her­meet­ti­ses­ti suo­jat­tu, kor­roo­sion kes­tä­vä HR-sar­­jan ra­ja­kyt­kin eh­dot­to­mas­ti pa­ras va­lin­ta. Poik­keuk­sel­li­sen laa­ja käyt­­tö­­läm­­pö­­ti­­la-alue  – 65° C … + 315° C MIL-PRF-8805 stan­dar­din mu­kai­nen suo­jaus Run­ko ja holk­ki 300 sar­jan ruos­tu­ma­ton­ta te­räs­tä Kon­tak­ti­pin­nat ho­pea­seos­ta Kyt­ki­mes­sä yh­dis­tyy mak­si­maa­li­nen suo­jaus, kor­kei­den läm­pö­ti­lo­jen jat­ku­va sie­to­ky­ky sekä kor­roo­sion kes­tä­vä ra­ken­ne. Näin taa­taan… Lue ar­tik­ke­li »

Tutustu Sysmac-alustaan 50% alennusta NX1-logiikkaohjaimen aloituspakkauksesta + ilmainen koulutuspäivä

Lue, mi­ten voit li­sä­tä ko­nei­den tuot­ta­vuut­ta Om­ro­nin tu­le­vai­suu­den au­to­maa­tio­alus­tal­la Jous­ta­va tuo­tan­to, no­peat ko­ne­mää­ri­tyk­set, äly­käs läm­pö­ti­lan­sää­tö te­ko­ä­lyn avul­la ja pak­kaa­mi­sen ja sul­ke­mi­sen eril­li­set al­go­rit­mit ovat vain muu­ta­mia esi­merk­ke­jä kei­nois­ta, jot­ka aut­ta­vat te­hos­ta­maan tuot­ta­vuut­ta ny­ky­ään. Kaik­ki nämä ai­heet si­säl­ty­vät Om­ro­nin au­to­maa­tio­alus­taan. Osal­lis­tu ILMAISEEN tek­ni­seen kou­lu­tus­päi­vään ja te­hos­ta tuot­ta­vuut­ta­si Om­ro­nin ja jäl­leen­myy­jä­kump­pa­nei­dem­me avul­la! Meil­lä on si­nul­le nyt eri­tyi­nen… Lue ar­tik­ke­li »

Älykäs monitoiminäyttö IO-Link -liitännällä

Ana­lo­gia­sig­naa­lien ha­jau­tet­tu kä­sit­te­ly, eri­lais­ten pro­ses­si­pa­ra­met­rien hyvä luet­ta­vuus ja va­paas­ti va­lit­ta­vat skaa­laus­ker­toi­met Sel­keä­lu­kui­nen näyt­tö Eri­lai­set käyt­tö­moo­dit kon­fi­gu­roi­ta­vis­sa IO-Lin­­kin kaut­ta tai ase­tus­va­li­kon avul­la Näy­tön vä­rin vaih­to (punainen/keltainen/vihreä) sen mu­kaan onko sää­det­ty raja-arvo yli­tet­ty tai ei saa­vu­tet­tu Re­so­luu­tio 16 bit­tiä Li­sä­toi­min­not ku­ten nol­laus, suo­da­tus, kes­kiar­von­muo­dos­tus, sig­naa­lien yh­dis­te­ly Mo­ni­käyt­töi­nen ana­­lo­­gia-ar­­vo­­näyt­­tö Tämä äly­käs näyt­tö vi­sua­li­soi ana­lo­gia­läh­döl­lä va­rus­tet­tu­jen an­tu­rei­den tai sta­na­dar­di­sig­naa­li­läh­döil­lä… Lue ar­tik­ke­li »