Älykäs monitoiminäyttö IO-Link -liitännällä

Ana­lo­gia­sig­naa­lien ha­jau­tet­tu kä­sit­te­ly, eri­lais­ten pro­ses­si­pa­ra­met­rien hyvä luet­ta­vuus ja va­paas­ti va­lit­ta­vat skaa­laus­ker­toi­met

  • Sel­keä­lu­kui­nen näyt­tö
  • Eri­lai­set käyt­tö­moo­dit kon­fi­gu­roi­ta­vis­sa IO-Lin­kin kaut­ta tai ase­tus­va­li­kon avul­la
  • Näy­tön vä­rin vaih­to (punainen/keltainen/vihreä) sen mu­kaan onko sää­det­ty raja-arvo yli­tet­ty tai ei saa­vu­tet­tu
  • Re­so­luu­tio 16 bit­tiä
  • Li­sä­toi­min­not ku­ten nol­laus, suo­da­tus, kes­kiar­von­muo­dos­tus, sig­naa­lien yh­dis­te­ly

Mo­ni­käyt­töi­nen ana­lo­gia-ar­vo­näyt­tö
Tämä äly­käs näyt­tö vi­sua­li­soi ana­lo­gia­läh­döl­lä va­rus­tet­tu­jen an­tu­rei­den tai sta­na­dar­di­sig­naa­li­läh­döil­lä va­rus­tet­tu­jen lä­het­ti­mien pro­ses­si­pa­ra­met­rit. Va­paas­ti sää­det­tä­vät skaa­laus­ker­toi­met mah­dol­lis­ta­vat tu­los­ig­naa­lien muun­ta­mi­sen ja osoi­tuk­sen fy­si­kaa­li­si­na ar­voi­na (esim. pai­ne, läm­pö­ti­la tai ti­la­vuus­vir­taus­mää­rä). Esi­mer­kik­si pai­ne­lä­he­tin­tä käy­tet­täes­sä voi­daan näyt­tää säi­liön si­säl­tä­män ma­te­ri­aa­lin mää­rä. Tu­los­ig­naa­lien off­set­tiä voi­daan myös sää­tää erik­seen (esim. pai­ne-ero­mit­tauk­ses­sa).

Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen
Kaik­ki ase­tuk­set voi­daan teh­dä uu­den­ai­kai­sen, re­sis­tii­vi­sen kos­ke­tus­näy­tön avul­la. Näyt­tö siir­tyy au­to­maat­ti­ses­ti näyt­tö­moo­dis­ta pa­ra­met­roin­ti­moo­diin. Kaik­ki ase­tuk­set voi­daan teh­dä vaih­toeh­toi­ses­ti myös IO-Lin­kin kaut­ta. Kaik­ki pa­ra­met­rit il­mais­taan näy­töl­lä sel­vä­kie­li­se­nä, mikä mah­dol­lis­taa hel­pon ja in­tui­tii­vi­sen käy­tön. Sa­la­sa­na­suo­jaus mah­dol­lis­taa suo­jauk­sen ma­ni­pu­loin­tia vas­taan.

Raja-ar­vo­jen val­von­ta
Käyt­tä­jä voi mää­ri­tel­lä enin­tään nel­jä raja-ar­voa. Nel­jä tran­sis­to­ri­läh­töä kyt­kee, jos ase­tet­tua ra­jaa ei ole saa­vu­tet­tu tai yli­tet­ty. Li­säk­si IO-Link -ver­sio lä­het­tää esi­kä­si­tel­lyt tie­dot suo­raan oh­jaus­jär­jes­tel­mään.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen