3D-anturi jaettujen säiliöiden tilavuusvalvontaan

Toi­mii li­kaan­tu­mi­ses­ta, vä­ris­tä ja pin­noit­tees­ta riip­pu­mat­ta, vä­hen­tää jä­tet­tä ja sei­sak­kiai­ko­ja. Help­po pa­ra­met­roi­da

  • Vä­hem­män jä­tet­tä ja sei­son­ta-ai­ko­ja
  • Tun­tee­ton lial­le, vä­ril­le ja pin­noit­teel­le
  • Eri­lais­ten muo­to­jen, jouk­ko­jen ja for­maat­tien in­tui­tii­vi­nen ope­tus ja va­lin­ta
  • Help­po as­ke­lit­tain ete­ne­vä pa­ra­met­roin­ti
  • Ti­lat “tyh­jä” ja “yli­täyt­tö” voi­daan tun­nis­taa erik­seen
  • Ul­koi­ses­ta va­lais­tuk­ses­ta riip­pu­ma­ton laa­dun­val­von­ta

3D-ti­la­vuus­val­von­nan edut
Lai­tet­ta voi­daan käyt­tää val­vo­maan as­tioi­den ho­mo­gee­nis­ta täyt­töä vis­koo­si­sil­la ai­neil­la, ku­ten tai­ki­nal­la ja tah­noil­la. Esi­merk­ki­nä tai­ki­nan kak­soi­san­nos­tuk­sen val­von­ta. Au­to­ma­ti­soi­tu lei­vän val­mis­tus on al­tis vir­heil­le pais­toas­tioi­den sa­man­ai­kai­sen täy­tön ai­ka­na (as­tia­jou­kot). Tyh­jik­si jää­vät as­tiat las­ke­vat te­hok­kuut­ta. Yli­täy­te­tyt as­tiat hei­ken­tä­vät laa­tua ja toi­saal­ta ai­heut­ta­vat myös lait­teis­ton li­kaan­tu­mis­ta, mikä saat­taa li­sä­tä tu­li­pa­lo­ris­kiä.

Mo­ni­puo­li­nen käyt­tö
Tätä rat­kai­sua voi­daan so­vel­taa mo­nis­sa eri­lai­sis­sa val­mis­tus­pro­ses­seis­sa. Sitä voi­daan käyt­tää ruo­an tuo­tan­nos­sa (esim. lei­vän, juus­ton, pas­tan ja li­ha­tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­sa), mut­ta se so­vel­tuu myös kumi‑, voi­de- ja va­ha­poh­jais­ten ku­lut­tu­ja­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen. 3D-ti­la­vuus­val­von­ta aut­taa vä­hen­tä­mään jä­tet­tä ja sei­sak­ke­ja ja si­ten alen­ta­maan kus­tan­nuk­sia.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Vesa Ki­ve­lä