HONEYWELL VERSATILIS

Honeywell Versatilis

Ho­neywell Ver­sa­ti­lis on uu­den su­ku­pol­ven kan­net­ta­va konfigurointi‑, kalibrointi‑, val­von­ta- ja diag­ni­soin­ti­lai­te kai­kil­le HART‑, Mod­bus- ja Hon­neywell DE- lait­teil­le sekä ISA 100 Wi­re­less- ja Wi­re­less Hart- lait­tei­den oh­jel­moin­tiin ja vianmääritykseen.

Ho­neywell Ver­sa­ti­lis paik­kaa pe­rin­teis­ten kan­net­ta­vien lait­tei­den puut­teet uu­del­la huip­pu­ta­son tek­nii­kal­la.  Tämä pa­ran­taa huo­mat­ta­vas­ti käy­tet­tä­vyyt­tä ja kent­tä­asen­ta­jien sekä in­si­nöö­rien työn te­hok­kuut­ta. Luon­nos­taan vaa­ra­ton uusi lan­ga­ton ja kan­net­ta­va Ho­neywell Ver­sa­ti­lis te­kee vies­tin­näs­tä eri lait­tei­den kans­sa help­poa ja kä­te­vää, tar­jo­ten sa­mal­la myös tie­to­tur­val­li­sen ja avoi­men alus­tan mui­den val­mis­ta­jien sovellutuksille.

  • ATEX hy­väk­syt­ty
  • Uusin­ta tek­niik­kaa edus­ta­va tie­to­tur­val­li­nen tablet­ti, ny­ky­ai­kai­nen äly­so­vel­lus mää­ri­tys­tä ja diag­nos­tiik­kaa varten
  • Tur­val­li­nen ja help­po käyt­tää; lait­teet voi­daan yh­dis­tää tur­val­li­ses­ti etänä
  • Yksi rat­kai­su kaik­kien HART‑, Mod­bus*-, DE- ja Wi­re­less-lait­tei­den kans­sa viestintään
  • Edis­ty­neet lai­te­re­surs­sien hal­lin­tao­mi­nai­suu­det, ku­ten offli­ne-mää­ri­tyk­set ja historia
  • Toi­mi­te­taan vaa­di­tut oh­jel­mis­tot ja re­kis­te­röi­dyt HART DD ‑tie­dot val­miik­si ladattuina
  • Avoin alus­ta tu­kee mui­ta tie­to­tur­val­li­sia tuot­ta­vuus- ja mobiilisovelluksia
  • Uusien DD-tie­dos­to­jen help­po ja il­mai­nen päi­vi­tys käyttöominaisuutena
  • Vies­tin­tä­ra­ja­pin­ta toi­mii suo­raan hyl­lys­tä saa­ta­vil­la paristoilla
  • Mu­ka­na käy­tän­nöl­li­set lisävarusteet

Lue li­sää..

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Horttonen