Hor­mel Oy maa­han­tuo ja toi­mit­taa au­to­maa­tio- ja säh­kö­lait­tei­ta mo­nil­le eri teol­li­suu­den sek­to­reil­le 30 vuo­den ko­ke­muk­sel­la ja asian­tun­te­muk­sel­la. Vank­ka osaa­mi­nen ja ko­ke­mus ta­kaa­vat asiak­kail­lem­me erin­omai­sen pal­ve­lun, oi­keat lait­teet ja rat­kai­sut.

 

Hor­mel Oy:n toi­mi­paik­ka on Jy­väs­ky­läs­sä, kes­kel­lä suo­ma­lais­ta teol­li­suut­ta.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TUOTTEISTA JA PALVELUISTAMME

p. +358 14 3388 900 if.le1529422930mroh@1529422930lemro1529422930h1529422930

Viimeisimmät uutiset

 • Ajankohtaista

  Kat­so ajan­koh­tai­set uu­ti­set ja ta­pah­tu­mat

  Lue lisää
 • Hormelin tuotteet

  Tuotteet

  Toi­mi­tam­me joh­ta­vien lai­te­val­mis­ta­jien au­to­maa­tio- ja säh­kö­lait­tei­ta, tar­vik­kei­ta, va­rao­sia, mit­ta­lait­tei­ta ja ko­ko­nai­sia jär­jes­tel­miä.

  Lue lisää
 • Hormel - Tietoa tarjoamistamme palveluista saat täältä!

  Palvelut

  Han­kin­taa, sel­vi­tys­tä, neu­von­taa! Mi­ten voim­me pal­vel­la?

  Tie­toa tar­joa­mis­tam­me pal­ve­luis­ta saat tääl­tä!

  Lue lisää
 • Hormel Oy

  Hormel Oy

  Tääl­lä li­sää tie­toa meis­tä ja mei­dän toi­min­ta­ta­vois­ta ja ar­vois­ta

  Lue lisää